BİD'ATLAR VE BİD'AT BATAKLIĞI;

Bidat'ın kısa tarifi : Dinde olmayan ancak Dine sonradan sokulan şeyler, Sünnetin zıddı (her bid’atın karşısında bir sünnetin yıkılması vardır.)

Bid'at'ın çeşitleri:
1- İtikatta bid'at. Bu çok tehlikelidir ("Cehennemlik 72 dalalet Fırkası" Dalalet fırkalarından bazıları: Şia, Mutezile, Vahhabilik v.s.)
2- Amelde bid'at. (İbadet olarak yapılan yenilikler, reformlar, amelde bid'at olup büyük günahtır.)

HADİS ŞERİFLER :
"Nefsimi Kudret Elinde bulunduran ALLAH'a yemin olsun ki, Elbette adamları havzumdan kovacağım, tıpkı yabancı develerin havuzdan kovulduğu gibi" (İbn-i Mesud tefsirinde bu adamların BİD'ATLERİ YAYGINLAŞTIRANLAR olduğu buyrulmuştur) Kaynak,Siracı Muttekın/656

(Her bid'at sapıklıktır,Her sapıklıkta ateştedir) [Müslim]

(Bir bid'at çıkaranın namazı, orucu, haccı, umresi, cihadı, tevbesi, farzı, nafilesi ve hiçbir iyiliği kabul olmaz, hamurdan [yağdan] kıl çıkar gibi, dinden çıkması kolay olur.) [İbni Mace]

(Allahü teâlâ, bid'at ehlinin ne duasını ne zekatını ne haccını, ne namazını, ne de sadakasını kabul eder, yağdan kıl çıkar gibi dinden çıkar.) [Deylemi]

(Bid'at ehlinin tevbesi, bid'ati bırakana kadar kabul olmaz.) [Taberani]

(Bid'at ehlinin hiç birisi Sırattan geçemez, Cehenneme düşer.) [İbni Asakir]

(Bid’at çıkarıp, onunla amel edenlere lanet olsun.) [Dare Kutni]

(Bid’at çıkarana da, onu himaye edene de lanet olsun.) [Buhari]

(Onlardan kaçın! Sizi dalalete, fitneye düşürmesinler.) [Müslim]

(Hasta olurlarsa, ziyaretlerine gitmeyin!) [Ebu Davud]

(Karşılaşınca, onlara selam vermeyin!) [İbni Mace]

(Onlarla birlikte bulunmayın, birlikte yiyip içmeyin!) [Ukayli]

(Amellerin en hayırlısı farzlar, en kötüsü de bid'atlerdir.) [Beyheki]

(Bid’at ehli, yaratıkların en kötüsüdür.) [Ebu Nuaym]

(Bid'at ehline sert davran! Allahü teâlâ, onlara düşmandır.) [İbni Asakir]

(Bid'at sahibine hürmet eden, İslamiyet’i yıkmaya yardım etmiş olur.) [Taberani]

(Bir zaman gelir, sünnetim unutulur, bid'atler çıkar. Sünnete uyanlar garip olur, yalnız kalır. Bid'atlere uyan ise, kendilerine çok yardımcı bulur.) [Şir’a]

Büyük Alimlerden :
Fırka-i naciyye, bugün dört mezhepte toplanmıştır. Bu zamanda bu dört hak mezhepten birine uymayan, bid'at ehlidir. (Tahtavi)
(Hakkı kabul etmemekte direnenin farzı da, nafilesi de kabul olmaz.) [Hakim]

70 bin Evliyanın Serdarı 2nci bin yılın müceddidi ve hakkında Hadis-i Şerif ile mazhar olmuş,
İmam-ı Rabbani (Kuddise Sirruhu) hazretleri buyuruyor :
-“BİD'ATIN HASENESİ OLMAZ. BİD’AT BİDATTİR”
-Sünnet ve bid'atten her biri diğerinin zıddıdır birini ihya etmek diğerini öldürmek sayılır. Sünnetlerin tümü Yüce HAKK'ın razı olduğu şeylerdir.Bunların zıddı ise şeytanın razı olduğu şeylerdir.
Bir kimse bid'at işlerinden birinde bugün bir hoşnutluk görecek olsa basiretinin zayıflığı sebebiyle, yarın keskin nazara sahip olunca bilecektir ki o bidat için nedamet(pişmanlık) ve hüsrandan başka birşey yoktur.(Mektubat'tan 131,288 mktp.)
Hazret-i Mehdi geldiği zaman, (Bir zaman gelir ki, Sünnet, bid'at gibi çirkin görülür, bid'at ise sünnet gibi rağbet görür) hadis-i şerifinde bildirildiği gibi, bid'at işlemeye alışmış olan Medine’deki âlim, bid'ati güzel sanıp ibadet olarak yaptığı için Hazret-i Mehdi’nin bid’at aleyhindeki sözlerine şaşıp "Bu adam bizim dinimizi yok ediyor" diyecektir. Hazret-i Mehdi, bu mezhepsizi öldürecektir.

Bidatçıların en çirkin ve en alçağı da RASULULLAH’ın (SAV) Ashabına nefret taşıyanlardır. Nitekim Cenabı ALLAH Yüce Kur’an’da bu kimselerin kafirler olduğunu belirtmektedir. “Onlara kafirler kin duysun diye” Feth/29. Şeriatı ve Kur’an’ı ilk tebliğ edenler Ashab-ı Kiramdır, Eğer Ashab kötülenirse Kur’ân ve Şeriatında kötülenmesi gerekir. (Mektubat’tan 54 mktp.)
(GÜNÜMÜZDEKİ BAZI BİD’ATLAR ARKA SAYFADA ?)

Süfyan bin Uyeyne de, “Bid'at ehlinin cenazesinde bulunana cenazeden ayrılıncaya kadar, ALLAH gadab eder” buyurdu. (Mektubat-ı Masumiyye c.4, m.29)

Bid’atçımı daha tehlikede, Günahkar mı ?
Günahkar yaptığı işin günah olduğunu bildiğinden tevbe edebilir, ancak bidatçı yaptığı işin İSLÂM'da
çok çirkin bir iş olduğunu bilmemekte ve sevap işlediğini zannetmektedir. Ve bu işin, Reddedilmiş çirkin
bir iş olduğunu ve bundan tevbe etmesi gerektiğinden haberi olmadığından dolayı tevbe etmemektedir.

BİD'ATLER’den bazıları :
-Üç İhlas okumak.(İbni Âbidin) (Yani bazı camilerde sünnetle farz arasında okunan 3İhlas 1Fatiha)
-Namaz kılarken secdede iken topukları birleştirmek…
-Namazdan sonra caminin içerisinde musafaha yapmak (Redd-ül Muhtar)
(Bu ateşe tapanların ibadethanelerinde yaptığı adetlerindendir)
-Mescidler süslemek (“Andolsun mescidlerinizi Yahudi ve hristiyanların (mabedlerini) süsledikleri
gibi süsleyeceksiniz” Hadis Şerif/ Kaynak, Ebu Davud 1/302)
-Mezhepsiz olmak. (Tahtavi) (Mezhepleri inkar eden Lâ Mezhebiye diye cehennemlik bir fırka vardır,
mezhepsizlik dinsizliğin köprüsüdür.)
-Mevlid okumak, okutturmak …
-İnce çoraba veya çıplak ayağa mesh etmek. (Dürer)
-Namaz kılıp, duadan sonra şükür secdesi yapmak. (Dürr-ül Muhtar)
-Cuma hutbesinde ; Hutbede ALLAH’u Teâlâ’nın ismi geçince Celle, Celalühü, Peygamber Efendimizin (Sallallahü Aleyhi Vesellem) ismi geçince salavat getirmek.
-Cuma hutbesinde, “ALLAH’ım İslâm’a ve Müslümanlara yardım et” diye başlayan dua ve bu duaya amin demek (imam Cuma hutbesindeyken konuşulmaz ve aminde denilmez)
-Mezar taşı üzerine âyet-i kerime, şiir, methiye v.s. yazmak.
-Eshab-ı kiramdan herhangi birini kötülemek. (Şerh-i Akâid)
-Kadını bir defada üç talakla boşamak. (Mecmua-i Zühdiyye) (Tahtavi)
-Ölü evinden helva vs. dağıtmak. Ölünün 3, 7, 40, 52 veya 53 üncü günlerini yapmak.
-Kabir azabına inanmamak. (Akâid-i Şeybâniyye) … Yatırlara mum yakmak.
-Tıka basa yemek yemek

Açıklama :

**********************************************************************

NAMAZI BOZAN BAZI MESELELER:
-Secdede ayakların ikisi birden yerden kalkarsa namaz bozulur.
(Sübhanirabbiyelaziym diyecek kadar)
-iki secde arası ve rükudan doğrulduktan sonra vücudun tamamen sakinleşmek suretiyle bir
müddet beklemek farzdır, bu şekilde tam doğrulup bir müddet beklenmezse namaz bozulur
sehiv secdesi de kurtarmaz (ALLAH kabul eder demek kendimizi kandırmaktır, zira ALLAH C.C.
Kur’an-ı Azimüşşan’da Namazın dosdoğru kılınmasını emrediyor. Sure-i ’nci Ayeti
Kerime’de)
-Rükudan sonra secdeye giderken pantolonunun dizlerini çekmek ameli kesir’dir namazı bozar…
-Namazda niyet kalpten yapılır (dille niyet bid’attir, buyuruyor imam-ı Rabbani k.s.)
(bazı ilmihallerde dil ve kalple ikisiyle beraber yapılabilir yazılsa da ,muteber olan kalple yapılmasıdır…)
-Namazda “ALLAH’ım”, “Rabbim” demek de namazı bozar…
-İmam Cuma hutbesindeyken konuşmak haramdır …

Ek bilgi ;
-Gözleri kapatarak namaz kılmak Yahudilerin adetidir (ve mekruhtur)
-Secdede gözleri kapatmak mekruhtur.(secdede gözler kapatılmaz)
-Sallanarak namaz kılmak Yahudilerin adetidir…

**********************************************************************
Dikkat;
Dökümandaki bilgiler ilmi seviyesi çok yüksek müderris ehli sünnet Arapça hocalarına teyid ettirilmiştir…
Daha detaylı bilgi için bid’atlarla ilgili kitaplar vardır, ancak bu kitaplar ve içindeki bilgiler ilim ehli, Ehli-Sünnet Hoca efendilere incelettirilmelidir, zira bu kitaplara bile sahih olmayan bilgiler karışabilmektedir.