KAFİRLERİ DOST EDİNMENİN KORKUNÇ TEHLİKELERİ

ALLAH'u Teâlâ (Celle Celalühü) Kur'ân'ı Kerim'de buyuruyor;

"Rahman ve Rahim Olan ALLAH'ın adıyla"

"Ey iman edenler, eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşı küfürden hoşlanıyorlarsa onları dost edinmeyin! Sizden her kim onları dost edinecek olursa, işte bunlar kendilerine zulmedenlerdir." TEVBE/23

"ALLAH'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun ALLAH'a ve Peygamberine karşı kanunlar koymaya kalkışan kimselerle sevişir bulamazsın; babaları veya oğulları, kardeşleri veya akrabaları olsalar bile. İşte ALLAH, öyle kimseleri sevmeyen bir topluluğun kalplerine imanı yazmış ve kendilerini tarafından bir ruh ile desteklemiştir. Onları içlerinde sonsuza dek kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. ALLAH onlardan hoşnut olmuş, onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar, ALLAH'ın taraftarıdırlar. Uyanık ol ki, ALLAH'ın taraftarları hep kurtuluşa erenlerdir." MÜCADELE/22

"İnananlar, inananları bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Her kim bunu yaparsa, ALLAH'tan ilişiği kesilmiş olur…." AL-İ İMRAN/28

"Ey iman edenler, sizden olmayanları dost edinmeyin; onlar, sizi şaşırtmakta kusur etmezler, sıkıntıya düşmenizi arzu ederler. Baksana, öfkeleri ağızlarından taşmaktadır; sinelerinin gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz, sizlere ayetleri açıkça bildirdik." AL-İ İMRAN/118

"Ve her kim ALLAH'ı bırakıp şeytanı dost edinirse, şüphesiz açıktan açığa bir zarara düşmüştür!" NİSA/119

"Onlar ki, müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar; onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Oysa izzet ve şeref, tamamıyla ALLAH'a aittir." 139/Nisa

"Üzerlerine ALLAH'ın adı anılmamış olanlardan yemeyin; çünkü o, kesinlikle ALLAH'ın emrinden çıkmaktır. Bununla birlikte şeytanlar kendi dostlarına sizinle tartışmaları için mutlaka telkinde bulunacaklardır. Eğer onlara uyarsanız, şüphesiz siz de ALLAH'a ortak koşanlardan olursunuz." ARAF/121

"Kafirler de birbirlerinin dostlarıdırlar …" ENFAL/73

"Muhakkak ki, göklerin ve yerin mülkü ALLAH'ındır. Diriltir de öldürür de. Size O'ndan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı." TEVBE/116

"ALLAH'tan başka dostlara tutunanların durumu, kendisine bir yuva yapan örümcek örneği gibidir. Halbuki, evlerin en çürüğü de örümcek evidir, eğer bilselerdi." ANKEBUT/41

"Haberiniz olsun ki, şeytan size düşmandır, siz de onu düşman tutun; çünkü O, etrafına toplanan yandaşlarını ancak alevli cehennemlik dostlarından olsunlar diye davet eder." FATIR/6

"Çünkü onlar, ALLAH'tan gelecek hiçbir şeyi senden savuşturamazlar. Gerçekten zalimler birbirlerinin dostlarıdır. ALLAH ise, kendisinden korkanların dostudur." CUM'A/19

"…Size de ALLAH'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır!" BAKARA/107

"Sen onların milletlerine tabi olmadıkça yahudiler de hristiyanlar da senden asla hoşnut olmazlar. De ki: "Her halde yol ALLAH yoludur." Şanım hakki için sana vahiyle gelen bu kadar bilgiden sonra, faraza onların arzularına uyacak olsan, ALLAH'tan sana ne bir dost, ne de bir yardımcı bulunur." BAKARA/120

MAIDE Sûresinden
51-Ey iman edenler, yahudilerle hristiyanları dost edinmeyin! Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. İçinizden her kim onlara yardaklık ederse, muhakkak o da onlardandır. ALLAH ise zulmedenleri doğru yola çıkarmaz.
52-Onun için yüreklerinde münafıklık derdi olanların: "Ne yapalım, başımıza tersine bir devrin gelmesinden korkuyoruz." diyerek onların içine koşup durduklarını görürsün. Umulur ki, ALLAH, yakında o zaferi getirir veya katından bir emir buyurur da içlerinde gizlediklerine pişman olurlar.
55-Sizin dostunuz önce ALLAH, sonra peygamberi, sonra namaza devam eden ve ALLAH'ın emirlerine boyun eğerek zekat veren mü'minlerdir,
56-Ve her kim ALLAH'a, peygamberine ve iman edenlere dost olursa, şüphe yok ki, ancak ALLAH'tan yana olanlar üstün geleceklerdir.
57-Ey iman edenler, ne sizden önce kitap verilenlerden dininizi eğlenceye alıp oyuncak yerine koyanları ne de kafirleri dost tutmayın! ALLAH'tan korkun, eğer inananlar iseniz.
81-Eğer ALLAH'a, peygambere ve ona indirilene inansalardı, o kafirleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu imandan uzak fasıklardır.

NAHL Sûresinden
98-Şimdi,Kur'an okuduğun vakit, önce o kovulmuş şeytandan ALLAH'a sığın!
99-Gerçek şu ki, iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun hiçbir hakimiyeti yoktur.
100-Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve ALLAH'a ortak koşanlaradır.
101-Bir ayeti bir ayetin yerine bedel yaptığımız zaman ALLAH indirdiğini ve indireceğini en iyi bilirken o şeytan dostları : "Sen yalnızca bir iftiracısın!" dediler. Hayır, onların çoğu bilmezler.

KEHF Sûresinden
50-Yine o vakti hatırla ki, meleklere: "Adem için secde edin!" demiştik, hemen secde ettiler, ancak İblis cinlerden idi Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve soyunu kendinize dost mu ediniyorsunuz? Onlar size düşman iken! Zalimler için ne kötü bir değişme!
51-Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına ne de kendilerinin yaratılışına şahit tutmadım; ve hiçbir zaman yoldan saptıranları yardımcı edinmiş değilim.
102-Yoksa o kafirler, Beni bırakıp da kullarımı kendilerine dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi o kafirlere bir konukluk hazırladık.

HACC Sûresinden
3-İnsanlardan kimileri de ALLAH hakkında bilgisizce tartışır da her kaypak şeytanın ardına düşer
4-ki, onun üzerine şöyle yazılmıştır: "Kim buna dost olursa, muhakkak onu saptırır ve doğruca cehennem azabına götürür"

CASİYE Sûresinden
10-Peşlerinde cehennem var. Ne kazandıkları şeyler, ne de ALLAH'tan başka edindikleri dostlar, onlardan hiçbir şeyi (azabı) kaldıramaz. Onlara büyük bir azap vardır.
19-Çünkü onlar, ALLAH' tan gelecek hiçbir şeyi senden savuşturamazlar. Gerçekten zalimler birbirlerinin dostlarıdır. ALLAH ise, kendisinden korkanların dostudur.