ALLAH'U TEÂLÂ'nın düşmanı, "DüNYA"
(EFENDİMİZ (SAV) VE ALİMLER DÜNYA'NIN GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATTILAR)

Zengin olmak mı istiyorsunuz ? Ya da fakirlikten kurtulmak mı istiyorsunuz ? O halde ölmeden evvel bu yazıyı mutlaka okuyunuz ve ailenize okutunuz!
(Hiç merak ettiniz mi? ALLAH C.C. dostlarının ekserisinin neden fakir olduğunu!)

"İnsanlara hesap zamanı yaklaştı. Onlar ise hala gaflet içinde aldırmıyorlar.
Rablerinden kendilerine gelen her yeni uyarıyı ancak alaya alarak dinliyorlar."
Enbiya / 1-2

Peygamber Efendimiz (SAV) buyurmuştur:"Kıyamet günü bir adamı, ALLAH'ın C.C. huzuruna getirirler. Kazancıda haram masrafı da haram. "Bunu cehenneme götürün" denir. Başka birini getirirler, helalden kazanmış, harama sarfetmiş. "Onu da cehenneme götürün" denir. Başka birirni getirirler, haramdan kazanmış helale sarfetmiş (belki loto, toto, atyarışından kazandığını hayır işlerinde kullanmış), onunda cehenneme gitmesi için emrolunur. Başka bir adamı getirirler, helalden kazanmış ve helal ve meşru yolda harcamıştır. Ona, dur bakalım belki bu serveti kazanırken farzlardan birini eksik bıraktın! denir. Adam, hayır hiçbir eksiğim yok, hepsini yerine getirdim, der. Belki bu servete birinin hakkını geçirdin, hayvan hakkını vermedin, buna benzer bir eksik bıraktın, denir. Adam, hayır hiçbir eksiğim yok, der. Sonra belki yakınlarından birine vermen gerekirken ona vermedin, denir. Adam, helalden kazandım, helal yerde harcadım. Farzlardan birini kaybetmedim, karıştırmadım, kimsenin hakkını kesmedim, der. Bu sırada adamlar gelir, onlarla karşılaştırılır. Bu da bittikten sonra dur bakalım, verdiğimiz bu nimete ne gibi bir şükürde bulundun, diye sorulur." (Helal kazanıp, hakkını vererek helale harcayanın hali bu) ! "Hesabı münakaşalı geçene azab olunur" (Hadis'i Şerif / Müslim,Buhari).

Dünya,
Bu yazının bir maksadı, büyük tehlikede olan insanlara, ALLAH'ın C.C., Peygamberlerinin A.S., ALLAH C.C. dostlarının ve ALLAH'ın C.C. düşmanlarının düşmanı olan dünya'nın gerçek ve aldatıcı yüzünü göstermek, gözlerdeki ve kalplerdeki perdeyi kaldırmaktır. Ve İNŞAALLAH diğer bir maksadı insanların dünya ve geçici nimetlerine dönmüş yüzlerinin ve gönüllerinin, ALLAH'a C.C. dönmesidir..

Dünyanın; ALLAH'a C.C. düşmanlığı: ALLAH'a C.C. giden yolları, ALLAH C.C. dostlarına kapamaya çalışmasıyla, ALLAH C.C. dostlarına düşmanlığı: Onlara karşı süslenerek, kendi yaldızlı parlaklığı ile onları kuşatması sebebiyle onları aldatmaya çalışıp, dünyadan kurtulmak için onları ayrılış acılarına uğratması ile, ALLAH'ın C.C. düşmanlarına düşmanlığı: Onları nihayetinde parçalayan hasretlere sokması ve ebedi saadetlerde onları mahrum brakmasıyladır. "Onlar ahirete bedel dünya hayatını satın almış kimselerdir.Bundan dolayı kendilerinden azap kaldırılıp hafifletilmeyecek, onlara yardımda edilmeyecek" Bakara / 86

Not: İnsanlara dünyadan yüz çevirmek ve dünya sevgisinden uzak durmak gerek dendiğinde bir kısmı; Müslüman zengin ve kuvvetli olmalı diyerek belki şeytana kapı açmakta. Bu kişiye sormak gerek! Kuvvetli ve zengin oldun da İslâm için ne yaptın ? "Sadaka verdim, cami yaptırdım v.s." dersen "servetinin 1000'de üçünü mü yoksa yüzde birini mi ALLAH C.C. yoluna verdin? ALLAH'ın C.C. sana verdiği ve lutfettiğine bir bak, bir de senin ALLAH C.C. yoluna verdiğine kıyas et de böyle diyerek kendini kandırdığını anla" deriz. Ben zengin olursam yaparım diyenlerde, çevresindeki zenginlere baksınlar aldandıklarını anlasınlar, ibret alsınlar da hallerine şükretsinler.

Dünya için çırpınıp, didinip de mesaisini harcayıp, dünyayı sevmiyorum diyen kişi belki kendisini kandırmaktadır. İnsan sevmediğiyle meşgul olmaz.

Bu yazıyı okurken kendi fikir ve düşüncelerinizi bir kenara bırakıp , şeytan ve nefsinizin açtığı kapıları kapatıp, o şekilde okuyunuz. İçinizde hala şüphe kalırsa mezarlığa gidip bir zamanın hükümdarlarının sonuna bakınız. (ALLAH C.C., Efendimiz SAV vasıtasıyla işin en doğrusunu ve tehlikenin en büyüklerini bize bildirdi, ALLAH C.C. ve Rasul'üne SAV uyalım, başka kurtuluş yolu yok. Efendimiz SAV vasıtasıyla indirilen hükümler, yüz yada ikiyüz seneliğine indirilmedi, emir ve nehiyler indirildiği günkü gibi geçerlidir.)

Dünya; insanların umduklarını karşılamayan ve varlıklarının da yok olmaya mahkum olduğu, ebedi saadet'in, yada ebedi şekavet'in kazanıldığı
bir yer.

ALLAH C.C., dünyayı yarattığından beri bir kere tarafına bakmamıştır. (hiçbir kıymet vermez, belki kıymet verene de kıymet vermez). Bunun için Rabbinin kıymet vermediğine kıymet verirsen, kendini büyük bir tehlikeye atmış olursun. (Kıyas değil: bir baba evladına, sevmediği birinden uzak durmasını emrettiği halde çocuk sanki inadına bu kişiyle dostluk kurarsa, baba çocuğuna ne yapar?)

"Dünyaya aldanan herkes zillete mahkumdur, dünyalık ile böbürlenen her insanın sonu hasrettir. İmam-ı Gazali RA
İyilik yapmak için mal toplamak, şeytanın aldatmasından başka bir şey değildir." İmam-ı Gazali RA

"Eğer dünyanın, ALLAH C.C. katında sivri sinek kanadı kadar bir kıymeti olsaydı, ALLAH'u Teâlâ ondan kafire bir yudum su içirmezdi" Hadis'i Şerif / İbn Mace, Hakim'den

"Dünya mü'minin zindanı, kafirin cennetidir." Hadis'i Şerif / Müslim, Ebu Hureyre'den

"Dünya mel'un(lanetli), dünyada olan her şey mel'un yalnız ALLAH C.C. için olan müstesnadır" Hadis'i Şerif / Tirmizi, İbn Mace

"Bu dünya bana temessül edip yaklaşmak istedi, Bende kendisine benden uzaklaşmasını söyledim. O gittikten sonra geri döndü ve 'Sen benden kurtuldunsa da, Senden sonra gelecekler benden kurtulamayacak'." Hadis'i Şerif / Bezzâr'dan

"Ebedi olan ahirete inandığı halde, mesaisini aldatıcı olan dünyalık için harcayanlara alabildiğine şaşarım" Hadis'i Şerif / İbn Ebi'd Dünya

"Dünya'nın habis olduğunun bir delili, onda ALLAH'a C.C. isyan edilmesi, diğer delilide Ahiretin ancak onu terketmekle elde edileceğidir. Dünyadan geçin, imarına bakmayın ve iyi biliniz ki bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir." Hz İsa A.S.

"Kıyamet günü mü'minin defterinde bir tesbihin yazılması Davud AS oğlu Süleyman'a AS verilen bu mülkten daha kıymetlidir.Zira Süleyman'ın AS bu mülkü kaybolur gider, fakat o tesbihin mükafatı kaybolmaz." Hz Süleyman AS

"Dünya yeri olmayanın evi, serveti olmayanın malıdır. Aklı olmayan dünyalık toplar, ilmi olmayan dünyalık üzerinde husumet eder. Anlamayanlar dünyalık için hased eder, tahkiki, kat'i imana sahib olmayanlar onun için uğraşıp dururlar." Hadis'i Şerif / Ahmed İbn'i Hanbel

"En büyük emeli dünya olduğu halde sabah çıkan kimse, ALLAH C.C. katında bir değer taşımaz. Aynı zamanda ALLAH'u Teâlâ onun kalbini dört şeyle ilzam eder: Eksilmeyen, ardı arkası gelmeyen telaş, bitmek bilmeyen meşgale, zenginliğe ulaşamadığı fakirlik, asla sonunu getiremeyeceği boş kuruntulardır." Hadis'i Şerif / Taberani

Hz Adem AS yeryüzüne indiğinde ALLAH'u Teâlâ buyurdu: "Yıkılmak için inşa et, ölüm için doğur".

Hz İbrahim'e AS inen sahifeler de şöyle yazılmıştır: "Ey dünya, senin yapmacık süslerin, iyiler katında hiçbir kıymet ifade etmez. Zira 'Ben' onların gönüllerine sana husumeti ve senden yüz çevirmeyi yerleştirdim. Senden daha hakir bir şey yaratmadım. Senin her varlığın hakir ve yok olmaya mahkumdur. Seni daha ilk yarattığım anda kimseye devam etmemeni ve kimsenin sende daim olmamasını takdir ettim."

"Kıyamet günü Tilhame dağı gibi ameli olan kimseler ALLAH'ın C.C. huzuruna gelecek ve bunların cehenneme girmesiyle emrolunacak-
tır." "Bunlar namaz kılarlarmıydı?" diye soranlara, Rasûl-i Ekrem SAV : "Evet namazda kılar, oruçta tutarlar ve hatta geceden de ibadetle-rine katarlardı! Ancak dünyalıktan bir şey kendilerine takdim edildiği zaman, helal haram demeden ona uçuşur ve başına çökerlerdi."
Hadis'i Şerif / Ebu Nuaym


"Ateş ile suyun bir kapta toplanması mümkün olmadığı gibi, hem dünya hem de ahiret sevgisinin bir gönülde toplanması mümkün değildir." Hz Musa AS

Hz İsa AS'a "hiç olmazsa barınabileceğin kadar bir mesken edinsen" diyenlere "Eski harabeler bize yeter" demiştir.

"Uzun emeller peşinde koşanların emelleri nisbetinde ALLAH'u Teâlâ kalplerini kör eder, basiretlerini bağlar" Hadis'i Şerif / Beyhaki

Hz İsa AS ve havarileri birlikte bir köye uğramış, köy halkı, kimi kapı önlerinde, kimi sokaklarda tamamen ölü yatmakta idiler. Hz İsa AS "Bunlar tabiî şekilde ölseydiler, birbirini defneder ve böyle ortada kalmazlardı. Bunlar ALLAH'ın C.C. gazabına uğramış kimselerdir" dedi. Havariler "Bunların günahının ne olduğunu bilmeyi candan arzu ederdik" dediler. Hz İsa AS bunu ALLAH'tan C.C. diledi. ALLAH'u Teâlâ "karanlık basınca sen onlara sor cevap alırsın" buyurdu. Hz İsa AS gece vakti bir tepeye çıktı "Ey köy halkı nedir bu haliniz? Başınıza geleni anlatır mısınız?" diye nida etti. İçlerinden biri "Esenlik içinde akşamladık, cehennemde sabahladık" dedi. Hz İsa AS "Niçin böyle oldu?" diye sordu. Adam "Dünya sevgisine dalmamız, günahkarlara itaat etmemiz sebebiyle" dedi. Hz İsa AS "Dünyayı nasıl sevdiniz?" dedi. Adam "Bir çocuğun annesini sevdiği gibi, geldiği vakit sevinip, gittiği vakit ağladığı gibi, bizde sevinir ve ağlardık" dedi. Hz İsa AS "Neden arkadaşların konuşmuyor?". Adam "Nasıl konuşsunlar? Onlar ateşten zincire vurulmuş, dehşet saçan azap meleklerinin elindedirler" dedi. Hz İsa AS "Ya sen nasıl cevap verebiliyorsun?" diye sordu. Adam "Ben onların aralarında bulunuyordumsa da onlardan değildim. Onlara azap gelince beni de içine aldı. Bende cehennemin kenarında askıya alınmış vaziyetteyim, kurtulup kurtulmayacağımı bilemem" dedi.

"Dünyalıktan yükselttiği ve yücelttiği herşeyi düşürmek, ALLAH'u Teâlâ'nın kat'î bir hükmüdür." Hadis'i Şerif / Buhari

"Dünyaya buğzedin ALLAH C.C. sizi sevsin" Hz İsa AS

Bir gün Hz Musa AS giderken yol üzerinde ağlar bir adam gördü, dönüşte de aynı vaziyette ağladığını görünce "Ya Rab, Senin bu kulun durmadan Senin korkundan ağlıyor" dedi. ALLAH'u Teâlâ "Gözyaşları ile beyni de aksa yine onu afvetmem, çünkü onun kalbinde dünya sevgisi var" buyurmuştur.
ALLAH'u Teâlâ, Hz Musa'ya AS "Ya Musa dünyaya meyletme, zira Benim huzuruma ondan daha ağır bir günah ile gelemezsin" buyurmuştur.

"Görmüyor musun ? Sanki nimetlere kızılmış gibi hep ehli olmayanların ellerine verilmiştir." Süfyâni Sevri RA

"Hükümdarların yumuşak koltuklarına ve zevkü sefalarına bakma, onların sür'atle değişen hallerine ve akibetlerine bak." Mitraf b. Şıhhir

"Dünya ile ahiret birer kuma gibidir. Birisini memnun ettiğin nisbette diğerini gücendirmiş olursun." Hz Ali RA

"Dünyalıkta, seni sevindirecek her şeyin karşısında seni mahzun edecek bir şeyi ALLAH C.C. yaratır." Ebu Hazim RA

"Sanki dünya sevgisi üzerinde sulha oturmuş ve anlaşmış gibiyiz. Kimse kimseyi ikaz etmez, emir ve nehiy'de bulunmaz, bu hal böyle devam etmez. ALLAH C.C. bizi bu kadar serbest bırakmaz. ALLAH'u Teâlâ'nın hangi azabıyla muazzeb olacağımızı bilemiyorum."
Malik bin Dinar RA

"Dünyalıktan kalbi sevinen hikmeti kaybetmiştir." Vehb b. Münebbih RA

"Dünyaya dalanların, zühdü takvadan bahsettiklerini gördüğün zaman, bil ki onlar şeytanın elinde eğlencedirler." Bekir b. AbdULLAH

"Onu iyi kullarından çekti de, onu tecrübe için kötülere verdi, onlar kendilerine verilen dünyalığı ikram sandı ve buna aldandılar. Rasûl-i Ekrem'in SAV, açlıktan karnına taş bağladığını unuttular." İmam-ı Gazali RA

Dünyanın tabiatı önce yaldızlı şeylerle aldatıp sonra helak etmektir. O istenmesi için süslenen evlendikten sonra kocasını öldüren kadına benzer.

Ashab'dan RA birinin kireç ile inşaat yaptığını gören Peygamber Efendimiz SAV "Senin bundan daha mühim işin var" buyurmuş ve bu davranışı tasvip etmemiştir.

Dünyalık ikiye ayrılır. Biri ahiret azabına sebep olur ki bunlar haram olan dünyalıktır. İkincisi yüksek mevkiilere çıkmasına mani olup, uzun hesap vermesine sebep olan dünyalıktır ki bunlara helal kazanç denir. Aklı başında olan basiret sahipleri, uzun müddet mahşer yerinde hesap vermenin de bir azap olacağında tereddüt etmezler. Efendimiz SAV "Hesabı münakaşalı geçene azap olunur" ve dünya için "Helalinin hesabı, haramının azabı vardır (Beyhaki)" buyurmuştur. İmam-ı Gazali RA

"Servetin fitnesinden kimse kurtulamaz, kimse ondan müstağni kalamaz, servet bulununca onun şerrinden kimse korunamaz"
İmam-ı Gazali RA

"Ey iman edenler, sizi mallarınız ve çocuklarınız ALLAH'ı C.C. anmaktan alıkoymasın. Böyle olanlar hüsrana uğrayacaklardır"
Münafikun / 9

"Yırtıcı aç iki kurdun salıverildikleri bir koyun ağılına verdikleri zarar mal ve mevkii sevgisinin Müslüman kişinin dinine verdiği zarardan daha fazla değildir." Hadis'i Şerif / Müslim,Tirmizi

"Serveti çoğaltanlar helak oldu, ancak ALLAH'ın fakir kullarına verip bu servet ile hayır ameli işleyenler müstesnadır, ne yazık ki bu gibilerde azdır." Hadis'i Şerif / Taberani

Rasûl-i Ekrem'e SAV "Ümmetinin en kötüleri kimdir?" diye soruldukta "Zenginlerdir" buyurdu

"Sizden sonra öyle insanlar gelecek ki türkü ve zevkli yemekler yiyecek, renkli ve rahat binitlere binecek, rengarenk ve güzel kadınlarla evlenecek, kat kat ve nefis kumaşlar giyecektir. Onların bir mideleri vardır ki az ile doymaz, onların bir istekleri var ki çoğa da kanaat etmez. Dünyaya bağlanmışlar. Akşam ve sabah düşündükleri ve taptıkları dünyalıktır. Onu ALLAH'u Teâlâ'nın dışında ilah ve Rablerinden başka Rab kabul ederler. Bütün çabaları dünya içindir.Yalnız heva ve heveslerinin peşinden koşarlar. AbdULLAH'ın oğlu Muhammed'in SAV kat'i sözü şudur ki ; Sizin veya onların peşinden, sizden sonra veya onlardan da sonra gelenlerden o güne yetişenler bunlara selam vermesin, hastalarını ziyaret etmesin, cenazelerine gitmesin ve büyüklerine hürmet etmesinler. Zira bunu yapanlar, İSLÂM'ın yıkılmasına yardım etmiş olurlar" Hadis'i Şerif / Taberani

Efendimiz SAV, ölümden hoşlanmayan zengin bir sahabiye: "Mü'minin kalbi malı ile beraberdir. Şayet kendinden önce servetini gönderirse (infak) , oda onun peşinden gitmek ister (ölmek), şayet geride bırakırsa kendiside geride kalmak ister (ölmek istemez)" buyurdular.

"VALLAHİ parayı üstün tutan kimseyi ALLAH C.C. zelil eder." Hasan'ı Basri RA

Rivayete göre , altın ve gümüş ilk defa para olarak kullanıldığında iblis bunları eline alarak öptü, yüzüne ve gözüne sürerek, "sizi sevenler benim hakiki kullarımdır" dedi.

"Altın ve gümüşün kulu helak oldu, sürçmedi tamamen helak oldu" Hadis'i Şerif / Tirmizi

"Cimrilik ile iman bir kalpte toplanmaz" Hadis'i Şerif / Nesei

"İyilik içinde olsa servet edinip, başına hesap meşgalesi alma" İmam-ı Gazali

Sahabeden RA bazısı, varis olduğu helal malı, kalbini bozar diye almaz terk ederdi. SERVET ve ŞÖHRET düşkünlüğü, suyun baklayı bitirmesi gibi kalpte münafıklık bitirir, yetiştirir.

"Muhacirlerin fakirleri, zenginlerden beşyüz yıl önce cennete girecek." Hadis'i Şerif / Tirmizi

Dünyayı sevip sevmediğini anlamak istiyorsan, şöyle bir yöntem dene; Şu anda eşin ve çocuklarının öldüğünü işyerlerinin yandığını herşeyinin elinden gittiğini, maddi olarak elinde hiçbir şey kalmadığını düşün. Şimdi kalbine bir bak, acaba kalbin onların peşine takılıyor ayrılmak istiyor mu? istemiyor mu?

ALLAH C.C. İmam- Gazali'ye Rahmet eylesin...