ALLAH'ın (Celle Celalühü)ay'ı "RECEB AYI"
ve bu ay içindeki hazineler ve çok faziletli ibadetler ...

"Her kim kendisinde sevap bulunan bir hadis duyarda o sevaba kavuşma arzusuyla, o hadisle amel ederse, hadis batılda olsa, ALLAH'u Teâlâ ona o sevabı verir." Hadis'i Şerif, Suyûti

Hadis Şerifle bildirildiğine göre Recep ayındaki(haram ay olması hasebiyle) herhangi bir Cuma günü önceki ve sonraki günüyle beraber 3 gün oruç tutana 900 sene ibadet sevabı vardır. "Her kim haram aydan, üçgün , Perşembe, Cuma ve Cumartesini tutarsa, ALLAH C.C. ona 900 sene ibadet (sevabı) yazar." Hadis'i Şerif, İbn-i Asâkir, İhya(İmam-ı Gazali), Gunye(A.Kadir Geylani)

Şaban ayında bu tesbihe devam edene bin sene ibadet etmiş sevabı yazılır. Bin senelik günahı da olsa silinir. Kabrinden yüzü ayın ondördü gibi çıkar ve ALLAH (Celle Celalühü) indinde sıddık olarak yazılır. "Lailaheillalahu velâ ne'büdü illa iyyehü muhlisine lehüddine velev kerihel kâfirune"

"O ayı (Receb) oruçlu geçiren, ALLAH'u Teâlâ'dan üç şeyi hak eder. Bunlarda; geçmiş günahlarının bağışlanması, kalan ömründe günahlardan korunması ve ALLAH'u Teâlâ'nın huzuruna çıkılacak en büyük arz gününde, susuz kalmaktan emin olmasıdır."Hadis'i Şerif,Geylani, El-Gunye

"Ey Sevban! Bu kabirlerde yatanlardan, şüphesiz azap çekiyorlar. Onlardan azabı dindirmesi için ALLAH'u Teâlâ'ya yalvardım. Ey Sevban! Eğer bu kişiler, receb ayından bir gün oruç tutsaydılar ve bir gece olsun ibadette bulunsaydılar, bu azaba düşmezlerdi" Hadis'i Şerif, Nüzhetü'l mecalis,1/139,Tuhfetü'l İhvân 11, Enisü'l-Celis

İsa A.S. kıssasındaki habere göre, Receb ayında tutulan bir gün oruç 600 sene ibadetten efdaldir. Nüzhetü'l mecalis, Tuhfetü'l-İhvân

ALLAH'u Teâlâ buyurdu ki "Günlerin BANA en sevgilisi, recebin yarı günüdür. Her kim recebin ortasında, oruç, namaz ve sadakayla BANA takarrub ve ibadette bulunursa, Benden ne isterse, mutlaka ona veririm, Benden af isterse, mutlaka onu bağışlarım. Ey Adem! Recebin yarı günü her kim, namusunu koruyarak, malından tasaddukta bulunarak, oruçlu ve zikir üzere bulunursa , onun için cennetten başka başka bir karşılık yoktur." Hadis'i Kûdsi, Allame Safuri, Nüzhetü'l mecâlis,1/140

"Recebte birgün ve bir gece vardır ki, o günü oruçlu geçirip, gecesini ibadette kaim olan kişi, zamandan yüz seneyi oruç, yüz seneyi de kıyamla(gece ibadeti ve) geçirmiş gibi olurki o gün, Receb'in bitmesine üç gün kaladır.(Mirac)" Hadis'i Şerif, Deylemi, Beyhâki

"Recebin yirmi yedinci(mirac) günü oruç tutana, 60 ay orucu(nun sevabı) yazılır" Geylani el-Gunye,1/332, Nüzhetü'l mecâlis,1/141

"Herkim recebin 27. günü oruç tutup, o gün sadak verirse, ALLAH'u Teâlâ, orucuna karşılık o kişiye, bin hasene ve ikibin köle azadı(sevabı) yazar." Hadsi'i Şerif, Nüzhetü'l mecâlis,1/141, el-Cami'uş şafi fi'-lva'zı'l-kâfi

"Her kim recebten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, ALLAH'u Teâlâ onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü tehlîl ve tekbirlerle geçer" Hadis'i ŞerifDeylemi

"Kalplerin öldüğü günde, recebin ilk gecesini ihya edenin kalbi ölmez, ALLAH'u Teâlâ, onun üzerine hayırları yağdırır, anasının kendisini doğurduğu gün gibi, günahlarından çıkar ve günahkarlardan, cehennemi hak etmiş yetmişbin kişiye şefaatçi kılınır." Hadis'i Şerif, Lübbü'l-elbâb, Dürretü'n-nasıhîn 45

"Recebin ilk gününün orucu üç senenin(günahlarının)kefaretidir. İkinci günün orucu, iki senenin , üçüncü gününki ise , bir senenin keffaretidir. Sonra her gün bir ay(lık bağışlanma) dır" Hadis'i Şerif, Suyuti, Cami'u's-Sağir

"Recebin ilk perşembesini oruçla geçireni cennete sokmak, ALLAH'u Teâlâ üzerine bir hak olur" Hadis'i Şerif,Nüzhetü'l mecâlis,1/138, Geylani El Gunye,1/330

"Recebin 13. gününün orucu,3000 sene oruç gibidir,14'ünün orucu 3000 sene gibidir,15. gün ise 13000 seneye denktir" Hz Ali RA Suyûti

"(Herhangi bir aydan) onüç, ondört ve onbeşinci günler olan, eyyam-bıyd-ı oruçlu geçirene, ALLAH C.C.,birinci gününde onbin sene, ikinci gününde yüzbin sene, üçüncü günde ise, üçyüzbin senelik ecir verir." Hadis'i Şerif, Suyûti, el-Leâli,2/107

"Recebin yarısının(15'i) orucu, otuz senelik oruca denktir." Hadis'i Şerif, Nüzhetü'l mecâlis,1/140

"Her kim recebin 27. günü oruç tutup, o gün sadaka verirse, ALLAH'u Teâlâ, orucuna karşılık o kişiye, bin hasene ve ikibin köle azadı(sevabı) yazar." Hadis'i Şerif, Safûri, Nüzhetü'l mecâlis,1/141

"Şüphesiz cennette, kendisine receb denilen bir ırmak vardırki sütten daha beyazdır, baldan daha tatlıdır. Recebden bir gün(bile) oruçlu geçirene, ALLAH'u Teâlâ o ırmaktan su içirecektir." Hadis'i Şerif, Beyhâki, Camiû's Sağir, Kenzü'l-ummal

"Şüphesiz ki receb ayı pek büyük bir aydır. Ondan bir günü oruçlu geçirene ALLAH'u Teâlâ, bin sene oruç(sevabı) yazar." Abdulkadir-i Geylani, el-Gûnye1/322

"ALLAH'u Teâlâ'nın rızası için recebden bir gün tutan, cennete girer." Hadis'i Şerif, Safûri, Nüzhetü'l mecâlis,1/141

Not: Haramlardan son derece sakınmak(harama bakmak, gıybet v.s.) lazımdır. Haram aylarda işlenen masiyet, ihramlı iken Kâbe Hareminde işlenmiş gibi kat kat fazla yazılır.

Receb Ayında İstiğfar: "Her kim Receb ayında, sabah akşam yetmiş kere istiğfarda bulunursa şüphesizki ALLAH'u Teâlâ onun cesedini ateşe haram kılar." "Receb ayında istiğfarı çok yapın. Zira onun her bir saatinde, ALLAH'u Teâlâ'nın, cehennemden âzadlıları vardır." Hadis'i Şerif, Safûri, Nüzhetü'l mecâlis,1/140

Receb Ayında İhlâs'ı Şerif: "Her kim Recebde, bir kere İhlâs okusa, ALLAH'u Teâlâ onun elli senelik günahını bağışlar." Hadis'i Şerif, EnîSü'l celîs, sh:195 Hannani(RA) şöyle demiştir: "Her kim, Recebin her günü bir tane bile İhlâs Sûresi okusa, onbin deve yükü kâğıda sahip olur ki, göklerin ve yerin tüm sakinleri, ellerinde altın kalemlerle toplanıp o İhlâs'ın sevabını o kağıtlara
yazarlar" (50 İhlâs okuyanın 50 senelik günahları silinir, 100 kere okuyan cehennemden berat alır, 1000 kere okuyan canını cehennemden satın alır.)

Receb Ayında Sadaka: "Herkim Recebde sadaka verirse, ALLAH'u Teâlâ onu yavruyken yuvasından havaya uçup en yaşlı çağında ölen karganın ömrü kadar(beşyüz sene), onu cehennemden uzaklaştırır. " Hadis'i Şerif, Abdulkadir Geylani, Gunye,1/325, Nüzhetü'l mecalis,1/141
"Eğer kişi, Receb ayından(oruç) tuttuğu hergün, azığına(bütçesine) göre bir sadaka verirse, heyhat! Heyhat! Ne Yapsınlar! Bütün yaratıklar ALLAH'u Teâlâ'nın o kula vereceği sevabın ölçüsünü takdir etmek için bir araya gelseler, ALLAH'u Teâlâ'nın o kuluna bahşedeceği mükafattan yüzde birin(i hesab etmeye)e ulaşamazlar." Hadis'i Şerif, Abdulkadir Geylani, Gunye,1/325, Ebu Muhammed erl Hallâl

Receb Ayında Gusl: "Her kim Recebin başında, ortasında ve sonunda yıkanırsa, anasının kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından çıkar" Hadis'i Şerif, Safûri, Nüzhetü'l mecalis,1/139

Receb Ayında Cenaze Namazı: "Herkim Receb Ayında bir cenaze üzerine namaz kılarsa, diri diri gömülen bir kız çocuğunu hayata kavuşturmuş gibi olur." Hadis'i Şerif, İbni Asakir

RECEB AYININ ORUÇLARI:
"Recebden bir gün oruç tutan, bin sene oruç tutmuş ve bin köle azad etmiş gibi olur. Herkim Receb ayında bir sadaka verirse sanki bin dinar tasaddukta bulunmuş gibidir.ALLAH'u Teâlâ ona bedenindeki her tüy mukabili bin hasene yazar, bin derecesini yükseltir, bin günahını siler, tuttuğu her günün orucuna karşılık, bin hac ve bin umre yazar. Ve ona cennette bin yurt, bin köşk ve bin oda bina eder ki her bir odada bin zifafhane ve bin huri bulunur. Her bir huri ise güneşten bin kat güzeldir." Hadis'i Şerif, Abdulkadir Geylani, Gunye,1/326-327, Safûri, Nüzhetü'l mecalis,1/141

"Her kim recebden nafile olmak üzere, ALLAH'u Teâlâ'nın sevabını umarak ve ihlâslı bir niyetle O'nun Cemâlini ve Zat'ını kasd ederek bir gün bile oruç tutarsa, o günün orucu ALLAH'u Teâlâ'nın gazabını söndürür. Cehennem kapılarından birini kendisine kapatır.Yer dolusu altın kendisine verilecek olsa, bu ona denk olmaz. Hesab gününden evvel, dünyadan ona verilecek hiçbir şey sevabını tamamlayamaz. O günün akşamında kendisine on tane makbul dua verilir. Peşin dünya ile alâkalı bir şey isterse mutlaka ona verilir. Değilse, ALLAH'u Teâlâ'nın velilerinden, dostlarından ve seçkin kullarından en üstün duayı yapanlara verilecek hayırların bir misli kendisine hazırlanır." Hadis'i Şerif, Abdulkadir-i Geylani, el-Gûnye1/323, Ebu Muhammed el-Hallâl n;8, Tenzîhü'ş-şeria, savm:42

"Her kim recebden iki gün oruç tutarsa kendisine iki kat ecir verilir ki, her bir katın ağırlığı, dünyanın dağları kadardır. ALLAH'u Teâlâ ona ikibin sene orucu yazar. (Bir gün tutana vaad edilen bütün mükafatlardan) sayılanların bir misli kendine ait olmakla birlikte, ne kadar(uzun) yaşamış olsalar da, on Sıddık kulun, ömürleri boyunca kazanmış oldukları ecir(ve sevaplar) kendisine ihsan edilir. O da onların şefaati gibi bir şefaate sahip kılınır, cennete onlarla birlikte girinceye kadar, onların zümresinde bulunur ve onların yakın arkadaşlarından olur. Bu kişinin ALLAH'u Teâlâ katındaki keramet(şeref)ini, gök ve yer ehlinden hiçbiri, tarif ve tavsif edemez."

"Recebden üç gün oruç tutan kimseyle cehennem arasına ALLAH'u Teâlâ öyle bir hendek koyar ki onun uzunluğu bir (diğer bir rivayette 70 sene) senedir. ALLAH'u Teâlâ, o kula, üç bin senelik oruç yazar. Bir ve iki gün tutanların ecri kadar sevabı(ayrıca) alır. İftar anında ALLAH'u Teâlâ: 'Bu kulumun hakkı gerçekten kesinleşti ve sevgimle dostluğum kendisine vacib oldu. Ey Meleklerim! Sizi şahit tutuyorum ki ben onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladım' buyurur. Her kim recebden üç gün oruç tutar ve gecelerini(ibadetle) kaim olursa, onun için, üç bin sene oruç tutup geceleri kaim olan gibi ecir vardır. Her güne karşılık ALLAH'u Teâlâ bu kulu için yetmiş büyük günahı bağışlar. Ruhunu teslim ederken, kabrinde, amel defterleri uçuşurken, mizanda(ameller tartılırken) ve sırat gibi geçitlerin her birinde onun yetmiş isteğini verir." Hadis-i Şerif , Abrurahman ibni Abdisselâm es-Safûri,Nüzhetü'l-Mecalis,1/140, Tuhfetü'l-ihvân sh:12

"Recebden dört gün oruç tutan, bütün belalardan, delilikten, cüzamdan, alaca hastalığından ve Mesih-i deccâl fitnesinden afiyet bulur. Geride zikredilenlerin ecri kadar sevap alacağı gibi, halis akıl sahibi çok tevbeli kulların sevabını da alır ve ilk kurtulanlar arasında(amel) defteri kendisine verilir.

"Recebden beş gün oruç tutan, kabir azabından korunur. Kıyamet günü, yüzü dolunay gibi(parlak olarak) diriltilir. Kendisine kumlar adedince haseneler yazılır. Cennete girdiğinde ise ona: 'ALLAH'u Teâlâ'ya karşı, istediklerini temenni et' denilir."

"Recebden altı gün oruç tutan kişi, ayın ondördünden daha parlak bir yüzle kabrinden çıkar, ayrıca kıyamette ona tüm mahşer halkının, kendisiyle aydınlanacağı bir nur verilir. (Azabdan) emin olanlar arasında diriltilerek hesaba tutulmaksızın sıratı (şimşek gibi) geçer. Ana-babaya isyan ve sıla-i rahimi kesme günahlarından kurtarılır. Kıyamet günü kendisiyle karşılaştığı zaman ALLAH'u Teâlâ ona, Cemâliyle yönelir." Hadis'i Şerif, Abdulkâdir Geylâni, el-Gunye,1/321-323, el-Hubeyşi, Kifâbu'l Bereke, es-Safûri,Nüzhetü'l-Mecalis,1/238-140, Tuhfetü'l-ihvân sh:12

"Recebden yedi gün oruç tutana gelince; cehennemin yedi kapısı vardır. ALLAH'u Teâlâ, her günün orucuna mukabil, kendisine o kapılardan birini kitler, o kulunu cehenneme haram kılar ve ona cenneti vacib kılar ki ondan dilediği yere yerleşir."

"Sekiz gün oruç tutanaysa, cennetin sekiz kapısı açılır, o da o kapıların hangisinden istersen, ondan cennete girer." Hadis'i Şerif, Fedâi-ü şehri receb,No:8 sh:61, Beyhâki, Şu'abu'l-iman,no:35220, Abdulkâdir Geylâni, el-Gunye,1/323-324, Ali el-Muttâki, Kenzü'l ummal, no:35168

"Recebden dokuz gün oruç tutan, kabrinden Kelime-i Şehadet nidasıyla çıkar ve yüzü cennetten çevrilmez. Geride zikredilen bütün sevaplarla birlikte(amel) defteri (mukarreb meleklerin yanında bulunan yüce divandan ibaret) Illıyyîn'e yükseltilir, kıyamet günü(azaptan) emin olanlar arasında diriltilir. Kabrinden, yüzü nûr gibi parlayarak çıkar ve mahşer halkına o kadar nûr saçar ki insanlar: 'bu seçilmiş bir peygamberdir' demekten kendilerin alamazlar. Bu kula verilecek olanların en aşağısı, cennete hesapsız olarak girmesidir." Hadis'i Şerif, Geylani, el-Gunye,1/321-324, Safûri, Nüzhetü'l Mecâlis,1/138, Suyûti, Enisü'l-celis,sh:195

"On gün oruç tutan kişi, ALLAH Azze ve Celle'den ne türlü bir şey istese mutlaka ona verir. ALLAH'u Teâlâ ona, sırattan her(dörtbin adımlık) milin üzerinde, istirahat edeceği bir döşek serer ki o kişiye ne mutlu, ne mutlu! Onun durumu ne iyi! Geride anlatılan faziletlerin misliyle birlikte on katı mükafat kendisine ihsan edilir. Bu kişi, ALLAH'u Teâlâ'nın, günahlarını sevaplara dönüştürdüğü kimselerdendir. ALLAH'u Teâlâ için adaletle tamamen kaim olan mukarrab kullarından olur ve ihlâsla sabrederek(gece) kaim, (gündüz) sâim halde ALLAH'u Teâlâ'ya bin sene ibadet etmiş gibi olur. ALLAH'u Teâlâ bu kuluna, inci ve yakutla bezenmiş iki kanat verir ki onlarla sırat üzerinde parlak şimşek gibi uçar. Gökten bir münadi: 'ALLAH'u Teâlâ seni muhakkak bağışladı, ameline yeniden başla' diye nida eder. Artırana ALLAH'u Teâlâ'da artırır." Hadis'i şerif, Beyhaki, Geylani, el-Gunye,1/321-324, Safûri, Nüzhetü'l Mecâlis,1/138-139, Suyûti, Heysemi, Taberani, Kenzü'l-ummâl,no:35168 (Önemli not: Receb-i Şerifin onuncu gününün oruç ve duaları çok önemlidir. Zira bu günde ALLAH'u Teâlâ'nın kaza ve kaderle ilgili dilediği hükümlerisilip, dilediklerini sabit bıraktığı rivayet edilmiştir.)
"Recebden onbir gün oruç tutandan daha üstün bir kişi kıyamette görülmeyecektir, ancak onun kadar tutan veya daha fazla tutan müstesna.

"Recebden oniki gün oruç tutana, ALLAH'u Teâlâ kıyamet günü iki hûlle giydirir ki, bir hûlle, dünya ve içindekilerden daha değerlidir.

"Recebden onüç gün oruç tutana kıyamet günü Arş'ın gölgesinde sofra kurulur ki insanlar çok büyük darlık içindeyken o, ondan yer

"Recebden ondört gün tutana, ALLAH Azze ve Celle, hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak duymadık ve hiçbir beşerin kalbinden dahi geçmedik nimetler verir" Hadis'i Şerif, Abdulkadir Geylani, el-Gunye,1/321-322, Safûri, Nüzhetü'l Mecâlis,1/138, Suyûti, Tenzihü'ş-şeri'a,Savm 1,no:18,2/151-152

"Recebden onbeş gün tutana gökten bir münadi 'Geçen (günahların),senin için kesinlikle bağışlandı, artık ameline yeniden başla, şüphesiz senin günahların sevaplara tebdil olundu. (Amelini) Artırana ALLAH'u Teâlâ'da (sevabını)artırır. ALLAH'u Teâlâ bu kişiyi kıyamet günü emin kimselerin makamına yerleştirir ki hangi mürsel Nebi, onun yanına uğrasa , mutlaka ona, 'Müjde olsun sana! Şüphesiz ki sen azaptan kurtulmuş kişilerdensin' der. Recebin yarısını tutana ALLAH'u Teâlâ rızasını yazar, rızasını yazdığına da azab etmez ve onu çok kolay bir hesapla muhasebe eder." Hadis'i Şerif, Abdulkadir Geylani, el-Gunye,1/322-327, Beyhâki, Nüzhetü'l Mecâlis,1/138, Suyûti, Tenzihü'ş-şeri'a,Savm 1,no:18-19,2/151-152

"Recebden onaltı gün tutan, Rahman Teâlâ'yı ilk ziyaret eden, O'nu ilk gören ve Kelâmını en evvel duyanlar arasında yer alır.

"Recebden Onyedi gün tutana, ALLAH'u Teâlâ sıratın her bir durağında, üzerinde istirahat edeceği bir istirahatgâh kurar.

"Recebden onsekiz gün tutan, İbrahim Halil(A.S.) ile özel kubbesinde beraber olur."

"Recebden Ondokuz gün tutana ALLAH'u Teâlâ cennette İbrahim ve Adem(A.S.)'ın köşklerinin önünde bir kasr bina eder de o kendilerine selam verir, onlarda selamına cevap verirler." Hadis'i Şerif, Abdulkadir Geylani, el-Gunye,1/322, Safûri, Nüzhetü'l Mecâlis,1/138, Suyûti

"Recebden Yirmi gün oruç tutana bir çağırıcı(melek) gökten: 'Ey ALLAH'u Teâlâ'nın kulu! Geçmiş olanı muhakkak ALLAH'u Teâlâ senin için şimdi mağfiret eyledi. Artık kalan hayatında(sana yeni bir amel defteri açılacağından) ameline yeniden başla' der.Geçen bütün faziletlerin bir misli ve yirmi katı ona bahşedilir. Hepsi de günah ehlinden olan Rabi'a ve Mudar gibi(kalabalık nüfusa sahip kabilelerin fertleri kadar çok) kimselere şefaatçi kılınır." Hadis'i Şerif, Abdulkadir Geylani, el-Gunye,1/322-324, Safûri, Nüzhetü'l Mecâlis,1/138

"Otuz gün oruç tutana, Bir münadi Semadan; 'Ey ALLAH'u Teâlâ'nın veli kulu! En büyük kerameti kazandığına sevin ki o, ALLAH'u Teâlâ'nın güzel Cemâline bakmak ve Nebiler, Sıdıklar, Şehitler ve Salihlerle arkadaşlık yapmaktır.Bunlar ne güzel yoldaştır.' Yarın ölüp perde açıldığı zaman, Kerim olan Rabb'inin ulu sevabına kavuştuğunda, müjdeler olsun sana!' diye seslenir. Ölüm meleği bu kişiye geldiğinde, ruhu çıkarken ona Firdevs havuzlarından bir şerbet içirir. Ölümün sekeratı kendisine o kadar kolaylaştırılır ki, ölüm acısı diye bir şey hissetmez. Kabrinde suya kanmış bir halde kalır ve RASULULLAH'ın (SAV) havuzuna varıncaya kadar geçen(binlerce senelik) süre boyunca,()insanların ciğerleri kavrulurken) mahşerde hiç susuzluk çekmez.Kabrinden çıkarken, beraberlerinde güzeide ve seçkin incilerle, yakutlar ve ilgi çekici takılarla şaheser elbiseler bulunan yetmiş bin melek onu karşılayarak, kendisine: 'Ey ALLAH'ın dostu! Gündüzünü, kendisi için susuz geçirdiğin ve rızası uğrunda cismini erittiğin o Aziz ve Celil olan Rabbine koşup kurtul' derler. İşte bu kişi Kıyamet günü kurtulanlarla birlikte Adn cennetine ilk girenlerden olacaktır ki onlar, ALLAH'u Teâlâ'nın, kendilerinden razı olduğu, kendileri de ALLAH'u Teâlâ'dan razı olan kimselerdir." Hadis'i Şerif, Beyhâki, Taberani, Heysemi, Suyûti, Kenzü'l-ummal

"Kıyamet günü bütün insanlar açtır. Ancak Peygamberler, ehl-i beytleri ve recep, şaban, ramazanı peşpeşe oruçlu geçirenler tokturlar. Onlar için ne açlık ne de susuzluk yoktur." Hadis'i Şerif, Dürretü'n nâsihin sh:47, Enisü'l-celis hâmişi, Tuhfetü'l-ihvân sh:12-13

"İnsan eti yiyenin(Gıybet) orucu yoktur" Hadis'i Şerif

RECEB ŞERİF AYININ NAMAZLARI:
İlk Gece akşam-yatsı arası: RASULULLAH (SAV)"Her kim, recebin ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra; 1 Fatiha ve bir İhlâs ile yirmi rekât kılar ve onlar arasında on selâm verirse, onun sevabının ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz? Şüphesiz Ruhû'l Emin olan Cibril onu bana bildirdi" buyurdu. Biz: "ALLAH C.C. ve RASULÜ bilir" deyince; RASULULLAH (SAV): "ALLAH'u Teâlâ, onu, canı, malı, ailesi ve çocukları hakkında korur. Bu kişi, kabir azabından korunur, hesapsız ve azapsız bir şekilde sıratı şimşek gibi geçer." buyurdu. Hadis'i Şerif, Suyûti, Cûzekani, el-Le'âli,2/55

(Regaib)İlk Cuma Gecesi Namazı: "Her kim recebin ilk perşembesini oruçlu geçirir, sonra Cuma gecesi olan o gece akşamla yatsı arasında, oniki rekat kılar, her rekatta, bir Fatiha, üç Kadir Sûresi, oniki kere de İhlâs Sûresi okuyup, her iki rekatta bir selam verirse, namazı bitirince, 'ELLAHÜMME Salli ala Muhammedinin Nebiyyil Ümmiyyi ve alâ alihi ve sellim' diye yetmiş kere bana salat okur, sonra secdeye kapanarak, secdesinde; "Sübbunün Kuddusün Rabbül melaiketi verRuh" Başını kaldırdıktan sonra(iki secde arasında); "Rabbiğfir verham vetecevez âmme te'a lemu feinneke entel âzizül eâ'damü" sonra ikinci secdeye vararak birinci secdede söylemiş olduğunun benzerini tekrar ederde, bitiminde ALLAH'u Teâlâ'dan muradını isterse, dileği muhakkak yerine getirilir." Nefsim Kudret elinde olan ZAT'a yemin ederim ki, erkek veya kadın herhangi bir kul bu namazı kılarsa mutlaka ALLAH'u Teâlâ, denizlerin köpükleri, kum taneleri, dağların ağırlığı, yağmurların damlaları ve ağaçların yaprakları kadarolsa da onun bütün günahlarını mağfiret eder. Bu kişi, hane halkından yediyüz kişi hakkında kıyamet günü şefaatçi kılınır. Kabrindeki ilk gecesi olunca bu namazın sevabı güleç bir yüzle kendisine gelip, keskin ve belağatlı bir dille ona: " 'Ey dostum! Sevinebilirsin, muhakkak ki her zorluktan kurtuldun' dediğinde o,'Sende kimsin? VALLAHi senden güzel yüzlü, senden tatlı dilli ve senden hoş kokulu bir şahıs görmedim'der. O da ona:'Ey sevgilim! Ben şu sene, şu ay, şu gece kılmış olduğun namazın sevabıyım. Bu gece, isteğini yerine getireyim, tek başına kaldığın şu anda yana yoldaş olayım ve yalnızlık hissini senden gidereyim diye geldim. Sur'a üfürüldüğü zamanda, kıyamet arsalarında başının üstünde gölge olacağım, artık müjdelenebilirsin. Zira MEVLA'ndan ebediyen hiçbir hayrı kaybetmeyeceksin' diye cevap verir." Hadis'i Şerif, Abdulkadir Geylani, el-Gunye 1/330-331, İmam-ı Gazali,İhyâü'l-Ulûm , Kitabu'l Bereke,2856/718 ,

"Her kim, recebin ilk perşembesini tutar, sonra Cuma gecesi oniki rekat kılarsa, ALLAH'u Teâlâ her rekat için ona, dosdoğru yer(cennet)de, hiç şeksiz yüz kasr (köşk) verir." Hadis'i Şerif, Şerh-u Şir'ati'l-İSLAM,sh:133

"Recebin ilk Cuma gecesinin namazından gafil olmayın. O gecede namaz kılana, ALLAH'u Teâlâ ve melekleri gelecek seneye kadar Salâtta bulunurlar. Arş'ın Rabbi kime Salât ederse, o kişi, dünyadan ancak imanla çıkar, dünyada ancak İSLÂM'la yaşar. Kıyamet günüde ancak ebrar (iyi kullar) ile haşr olur." Hadis'i Şerif, Şerh-u Şir'ati'l-İSLAM,sh:133

İlk Cuma günü namazı(öğle-ikindi arası): Dört rekattır, her rekatta bir Fatiha, Yedi Ayet-el Kûrsi, beşer kere de İhlâs-Felâk ve Nâs Sûreleri okunur. Namazdan sonra 25 kere "La Havle velâ Kuvvete İlla BİLLAHİL Âliyyil Âziymil Kebiril Müteâl" zikrini tekrarlar. Sonunda da 10 kere "EstağfirULLAHe ve etübü ileyh" der.

Recep ayının yarısında (15'nde) kılınacak namaz:
"Herkim recebin yarı gecesinde ondört rekat kılar; her rekatta, bir Fatiha, 20 İhlâs, üçer kerede Felâk ve Nâs Sûrelerini okur. Namazı bitirince bana on kere Salât okur sonra da otuzar kere, tesbih, hamd, tekbir ve tehlil'de bulunursa yani : "SübhenALLAHi velhamdüLİLLAHi velâ ilehe illALLAHü VALLAHü ekber" derse ALLAH'ü Teâlâ ona, sevaplarını yazmak, Firdevs'de kendisi için ağaçlar dikmek üzere bin melek yollar. O geceye kadar bütün günahları siler. Bir dahaki seneye kadar üzerine hiçbir günah yazmaz. Bu namazda okuduğu her harfe karşılık, kendisine yediyüz hasene yazar, her rükû ve secdesine karşılık cennette ona yeşil zebercedden on kasr(köşk) bina eder. Her rekata mukabil, cennette ona kırmızı yakuttan on şehir verir. Bir melek gelip, elini omuzlarına koyarak:"Geçmiş günahların muhakkak bağışlandı, ameline yeniden başla" der." Hadis'i Şerif, Cûzekanî, Suyûti, el-Le'âli,2/57 Gündüzünde, Recebin yarı(onbeşinci) gecesi, bir Fatiha, on İhlâs ile yüz rekât kılınıp, peşine bin kere istiğfarda bulunmak, gününde de bir Fatiha ve bir İhlâs ile elli rekat kılmak, teşvik edilen amellerdendir. (Muhammed en-Nâzili, Hazinetü'l esrâr,sh:67)


Mirac Gecesi Namazı:
"Recebde bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik, haseneler yazılır. O Recebin bitmesine üç gün kaladır. Her kim o gecede oniki rekat kılar; her rekatta bir Fatiha ve Kur'an'dan bir Sûre okur, her iki rekatta(teşehhüt) okur ve sonlarında selam verirse, sonra yüz kere: "SübhanALLAHi velhamdüLİLLAHi ve Lâ İlahe İllALLAHü VALLAHÜ ekber" deyip, yüzkere de istiğfarda bulunur, sonrada Nebi(SAV)'e yüz defa Salât okursa; Bu kişi dünyadan yahut Ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, birde sabah oruca niyet ederse, bir masiyet(günah) ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten ALLAH'u Teâlâ onun bütün dualarını kabul eder." Hadis'i Şerif, Beyhâki, Suyûti, Ali el Müttaki, Kenzü'l-ummâl,no:35170,12/312-313

"Herkim, Recebin yirmiyedinci gecesi iki rekat kılıp her bir rekatta bir Fatiha ve yirmi kere İhlâs Sûrelerini okur, namazı bitirince, RASULULLAH'a (SAV) on kere Salâvat getirdikten sonra; "Ey ALLAH'ım! Ey keremlilerin en keremlisi olan ALLAH'ım! Şüphesiz ben SEN'den, aşıkların sırlarının müşahedesi bereketine ve yirmi yedinci gece kendisini Mirac'a çıkardığında, gönderilenlerin Efendisi'ne tahsis ettiğin halvet hürmetine, benim kederli kalbime acımanı ve duama icabet etmeni isterim" derse, muhakkak ALLAH'u Teâlâ, onun duasını kabul eder, şanını yüceltir, yalvarışına acır. Ve kalplerin öldüğü günde onun kalbini diri tutar.(Ruhunu öldürmez, imân nurunu söndürmez)" Hadis'i Şerif, Safûri, Nüzhetü'l mecalis,1/141,2/90

Receb Ayında Mü'minle münafığı ayıran namaz; "Ey Selman!"Herhangi bir imanlı kadın veya erkek bu ayda otuz rekat kılar; her rekatta, bir kere Fatiha, üç(er) kerede İhlâs ve Kâfirun Sûrelerini okursa, mutlaka ALLAH'u Teâlâ ondan günahlarını siler, ayın tamamını oruç tutmuş gibi kendisine ecir verir, gelecek seneye kadar(devamlı) namaz kılanlardan(sayılmış) olur. Kendisi için hergün, Bedir Şehidlerinden bir Şehid ameli yükseltilir.Her günün orucuna mukabil onun için, bir senelik ibadet yazılır. Onun için bin derece yükseltilir. Eğer ayın tümünü tutup bu namazı da kılarsa, ALLAH'u Teâlâ onu ateşten kurtarır, cenneti kendisine vacip kılar ve ALLAH'u Teâlâ'nın(manevi) civarında(makbullerden) olur.
Cibril(A.S.) bunu bana bildirdi ve: "Ya Muhammed(SAV)! Bu(namaz) sizinle, müşrik ve münafıklar arasında bir alâmettir, çünkü
münafıklar bunu kılamazlar" dedi.
(Hacet namazına şu şekilde niyet edilir: "Yâ Rabbi beni, teşrifleriyle dünyayı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recep-i Şerif hürmetine, feyz-i İlahine, afv-ı İlahine, rıza-i İlahine nail eyle. Abid, zahid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve Ahiret sıkıntılarından halâs eyle. Rıza-i şerifin için, ALLAHÛ Ekber.")
(Kılınışı)Ey Selmân Ayın başında on rekat kılıp;her rekatta bir Fatiha, üç(er) kere de İhlâs ve Kâfirun Sûrelerini okursun.(Son) selamı verince: "Lâ ilahe illALLAHü vahdehü lâ şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümit ve hüve hayyül-lâ yemüt biyedihil hayr. Ve hüve âla külli şey-in kadir." dersin sonra ellerini yüzüne sür.

Ayın ortasında on rekat kılıp;her rekatta bir Fatiha, üç(er) kere de İhlâs ve Kâfirun Sûrelerini okursun.(Son) selamı verince, ellerini kaldırıp; "Lâ ilahe illALLAHü vahdehü lâ şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümit ve hüve hayyül-lâ yemüt biyedihil hayr. Ve hüve âla külli şey-in kadir. İlahen Vahiden Ehaden Sameden Ferden vetran lem yettehız sahibeten velâ veleden" de sonrasında ellerinle yüzünün üstünü meshet.

Ayın Sonunda on rekat kılıp;her rekatta bir Fatiha, üç(er) kere de İhlâs ve Kâfirun Sûrelerini okursun.(Son) selamı verince, ellerini kaldırıp; "Lâ ilahe illALLAHü vahdehü lâ şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümit ve hüve hayyül-lâ yemüt biyedihil hayr. Ve hüve âla külli şey-in kadir.Ve SallALLAHü âla Seyyidina Muhammedin ve âla alihi'ddahirine ve Lâ Havle velâ Guvvete illa BİLLAHİL Âliyyil Âziym" de ve dilediğini iste duan kabul edilir. ALLAH'u Teâlâ seninle cehennem arasına, her birinin mesafesi gökle yer arası kadar geniş olan yetmiş hendek koyar ve her rekata mukabil sana bir milyon rekat yazar, ayrıca sana ateşten berat ve sıratı geçiş izni verir." Hadis'i Şerif, Abdulkadir Geylani, Gûnye 1/329-330, Safûri, Nüzhetü'l mecâlis,1/141