İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir...   Cahilin şahitliği İSLÂM mahkemesinde kabul edilmez
       
   
  Akıl
Yüksek İSLÂM Hukuku Sitesi Anasayfa
 
   
 
Din akılla değil nakilledir. "Dinimiz nakilledir akılla bir münasebeti yoktur" Hz Ebu Bekir Sıddık (RadıyALLAHüanhü)
__
Akıl Dinde hucceti baliğa değildir ; Yüksek Usül dersinde "AKIL HÜKÜM KOYAR DİYEN DİN DAİRESİNDEN DIŞARI ÇIKAR" geçmek-
____tedir. _(Dalâlet fırkalarından mu'tezile fırkası dahi Akla o kadar itimad etmelerine rağmen akıl hüküm koyar dememektedir.
__(Mu'tezilenin peşine takılan ilahiyatçıların bundan haberinin olup olmadığı ayrı bir meseledir)
__
(Yüksek derslerden alıntıdır. Üstteki bilgiler ticari olarak yada izinsiz başka yerde yayınlanamaz)
 
İlahiyatçılar ahkâma neden akılları ile
___gitmeye çalışıyor ?
Bu hangi dalâlet fıtkasının tarzıdır ... Devamı için tıkla !
İmamı Gazali Hazretlerinden (Rh) Şer'î
__ve Sosyal ilimler
"Mümin karındaşına üç günden ziyade kin tutmak" - İmam Gazali Hazretlerinden rivayettir (RahimehULLAH)
"Mümin kinci olmaz" Hadisi Şerif - "Din ile kin bir kalpte toplanmaz" diye bir söz vardır...
Evrimcilerin cevap veremediği soru ;

Birincisi Şer'î ilimler(Din ilmi), ikincisi ise sosyal ilimler ve san'atlardır. Şer'î ilimler, Peygamber-
lerden (Aleyhimüsselâm) öğrenilirler. Bunlar akıl, tecrübe ve duyularla elde edilemezler.Sosyal
ilimler ve sanatlar ise, bu yollarla kazanılırlar. Şer'î ilimler ise, Kur'ân, Sünnet, İcmâ ve Ashabın
(ALLAH Onlardan Razı olsun) sözleridir. Alimlerin bir konuda görüş birliği etmesi demek olan İc-
mâın kaynağı Kur'ân ve Sünnettir. Onun ilim ve delil olması da bu yüzdendir. Ashâb'ın (ALLAH
Onlardan Razı olsun) sözlerinin ilim sayılması ise şundandır: ALLAH Rasûlü'nün (AleyhisSalatü-
VesSelam) Din ve dava arkadaşları olan bu insanlar Vahyin inişine şâhid olmuşlar ve ALLAH Ra-
sûlü'nün (AleyhisSalatüVesSelam) onunla ilgili tefsir, yorum ve tatbikatını bizzat görmüşlerdir.
Bu durum, onlara daha sonrakilerin bilemeyeceği bazı incelikleri bilme imkânını kazandırmıştır.
Bu sebeple âlimler, Dinî konularda onlara uymayı ve sözlerine tâbi olmayı Dinden saymışlardır.
Kur'ân-ı Kerim ve Sünnet Arapça metinlerdir. Bu Arapça metinlerdeki doğru mânaları anlamak,
ancak Arapça dilini ve onun lügat, gramer ve edebiyatını bilmekle mümkündür. Bir şeyin gerçek-
leşmesi başka bir şeye bağlıysa, bu ikinci şey de birinci şeyin hükmünü alır. Âlet ilimlerinin Şer'î
ilimlerden sayılması da bu yüzdendir. ( Huccetül İSLAM imam-ı Gazali ALLAH Ondan Razı olsun)
_____________________________________________________(Kaynak ; İhya-u Ulumiddin)