A n a s a y f a  


 • Ders Kayıtları
 • Derslerden alıntılar
 • Sohbetler
 • Sohbetlerden alıntılar
 •  
   

  BÜYÜCÜ VE SİHİRBAZIN CEZASI : (Kaynak göstermeden paylaşmayınız !)

  BÜYÜ YAPMAK KÜFÜRMÜDÜR ? BÜYÜ YAPMANIN HÜKMÜNÜN İLE İLGİLİ BİLGİLER ;

  Dikkat: Kopyalayıp kaynak olarak saklayabilirsiniz (İnternetten alıntı veya kopyalama değildir)

  "Tuttular Süleyman'ın mülküne dair şeytanların uydurup izledikleri şeylerin ardına düstüler. Oysa, Süleyman kafir olmadı,
  ama o şeytanlar kafir oldular; İnsanlara büyücülük ve Babil'de Harut, Marut adında iki meleğe indirilen seyleri öğretiyor-
  lardı. Halbuki o ikisi: "Biz ancak bir imtihan için gönderildik, sakin sihir yapıp kafir olma!" demedikçe bir kimseye büyü öğ-
  retmezlerdi. İşte bunlardan karı-koca arasını ayıran şeyler öğreniyorlardı. Fakat ALLAH'ın izni olmadikça bununla kimseye
  zarar veremezlerdi. Kendilerine zarar verecek ve faydası olmayacak bir sey öğreniyorlardı. Andolsun ki, onu her kim satin
  alirsa, onun ahirette bir nasibi olmadığını da çok iyi biliyorlardı. Keşke kendilerini ne kötü şey karşılığında sattıklarını bilse-
  lerdi!" Sûre-i Bakara - 102

  Sihir (büyü) yapmanın hükmü :
  Sihir harama özellikle karı koca arasını bozmaya alet olacağı cihetle , yapılması haram olduğu gibi , nasıl yapıldığını öğren-
  mekte ekseri Ulemaya göre haramdır , bazı Alimler ise küfürdür demişlerdir...

  Sihir yapmanın küfür sayılması hususunda Ulema arasında hiçbir ihtilaf rivayet edilmemiştir diye bahsedilen sihir iman şart-
  larından birine ters düşen sihirdir...

  Akaidde Hanefi Mezhebinin imamı olan Maturidi hazretleri رحمه ال : Eğer bir sihir iman şartlarından bir esası bozuyorsa o si-
  hir küfürdür, yoksa küfür sayılmaz buyurmuştur...

  Rukye :
  Ulema manası anlaşılmayan tılsım ve rukyelerde cinlere tazim ve şirk bulunanından insanları bunlardan nehyetmişlerdir

  Nusha:
  Ancak şifanın ALLAH'tan olduğuna itikat şartıyla kendisinde şirke dairbirşey bulunmayan nüsha ve okumalara müsaade e-
  dilmiştir.... Bundan dolayı hastalara MEVLA Teâlânın kitabından ve zikrinden mubah (temiz) mürekkele bir takım nüshalar
  yazılması ve suyunun içirilmesi veya üzerinde taşınması caizdir denmektedir.Çünkü MEVLA Teâlânın isimlerinde ve zikrinde,
  şeytanları ve cinleri kırma ve yok etme hassası mevcuttur...

  Büyü ve büyücünün cezası :
  İmamı Azam Efendimize رحمه ال göre:
  Küfür sayılan sihirle meşgul olan kişi: erkekse öldürülür , kadınsa dövülür ve hapsedilir Küfür olmayıp canı helak etmeye
  sebep olan sihir : Yol kesenlere uygulanan hüküm cari olur ; Bunda kadın-erkek eşittir Nesefi tefsirinde:İmam-ı Azam'dan
  رحمه ال meşhur olan bir bir rivayete göre : Bir kişinin sihirbaz olduğu öğrenilirse mutlak surette öldürülür ve sihiri bırakaca-
  ğım tevbe edeceğim demesi kabul edilmez. Eğer evvelce sihirle uğraşıyordum ama bir zamandır bıraktım derse bu sözü ka-
  bul edilir ve öldürülmez...

  Hadis-i Şerifler:
  "Sihirbazın cezasıkılıçla öldürülmektir" Tirmizi, Hudud:27

  "Sihirle uğraşan her erkek ve kadını öldürünüz" Hadis-i Şerif - Kaynak: Ahmed İbni Hanbel : 1/190
  (İSLAM da cezaları Devlet uygular)

  -Ebu Hanife ye göre bu hükmün icrası şer'i hakimlerin kararıyla olmalıdır

  -Hadisi Şerifde "Helâk eden yedi şeyden kaçınınız" buyrulmuş bunlardan biri de "büyüdür"...
  (Kaynaklar : Müslim, İman:145 - Buhari , vesaya:23 - Tirmizi , Büyü:3 - Ebu Davud, vesaya:10)

  Alusi Tefsirinde Büyük Alim Taftazani رحمه ال :
  "Sihir yapmanın küfür olduğunda hususunda Ulemadan hiçbir ihtilaf rivayet edilmemiştir" buyurdu
  "Her kim az veya çok sihirden herhangi birşey öğrenirse, o iş onun ALLAH 'la son ahdi olur" Hadis-i Şerif
  (Kenzu'l Ummal:6/743)

  Diğer ek kaynak bilgi :
  Şu bilinmelidir ki "sihir büyük günahlardandır" ....
  Ehli Sünnet Ulemasına göre sihir (büyü) ; gerçeği olmayan bir takım boş hayallerden ibaret olmayıp, diğer
  varlıklar gibi hakikatı olan bir şeydir...

  Önemli bilgi :
  Nitekim ALLAH u Teâlâ Kur'an'ı Kerim'de bunun öğretilen ve öğrenilen birşey olduğundan bahsetmiş yapıl-
  masının helâl olduğuna inanılması durumunda kişiyi kâfir edeceğini ve kişiyle ailesinin arasını ayırabileceği-
  ni beyan etmiştir ...

  Ancak büyü yapmak yapılan işin kendi kendine tesir ettiğine (yani ALLAH ın عز و جل yaratmasına isnad et-
  meksizin) yada helâl olduğuna inanmadıkça yapanıda yaptıranı da kâfir etmez. Ama fiili küfür olan Kur'an-ı
  Kerimi kanla yazmak ve çöplük gibi pis yerlere atmak suretiyle yapılan sihirler sahibini kâfir eder...
   
   
  Bu sitenin felsefe ile ve felsefe okutulan akıldan fetvalar veren
  yenilikçi modernist ilahiyat kafası ile alakası yoktur.
  Klasik medrese sistemi içerir