İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir...   Cahilin şahitliği İSLÂM mahkemesinde kabul edilmez
       
   
  Dünyanın zemmi
Yüksek İSLÂM Hukuku Sitesi Anasayfa
 
   
 
Dünyanın zemmi ile ilgili meselelerin sesli kısa kayıtlarını dinlemek için Tıklayınız !
 
İmamı Gazali'den (ALLAH Ondan Razı
__olsun)
Dünyalık ikiye ayrılır ;
1) Ahiret azabına sebep olur ki bunlar haram olarak toplanan dünyalıktır...
2) İkincisi yüksek mevkilere çıkmasına mani olup uzun zaman hesab vermesine sebep olan dünyalıktır ki,
__ bunlara da helâl kazanç denir...
İmamı Gazali'den (ALLAH Ondan Razı
__olsun)
İhtiyacından fazla dünyalık edinen, bilmeyerek helakını hazırlamıştır
Güzel bir söz

Dünyadan soğumak Yer ve gök ehlinin ibadetlerinin tümünü yapmaktan daha faziletlidir denmektedir...
İmam Rabbani ks Hazretleri buyuruyor; "Dünya sevgisi ile kalbe gelen zulmetin kalkması imkansızlığın son noktasındadır"
Kıyamet günü servet sahibinin sorgusu; "Kıyamet günü bir adamı ALLAH ın huzuruna getirirler . Kazancı da haram , masrafıda haram. Bunu Cehen-
neme götürün deni. Başka birini getirirler . Helâlden kazanmış harama sarfetmiş, onu da Cehenneme götü-
rün denir. Başka birini getirirler , haramdan kazanmış , helâle sarfetmiş , onunda Cehenneme gitmesi için
emrolunur. Başka bir adamı getirirler, helâlden kazanmış, helâl ve meşru yollarda harcamış. Ona dur baka-
lım belki bu serveti kazanırken farzlardan birini eksik bıraktın, denir. Adam, hayır hiçbir eksiğim yok, hepsini
yerine getirdim, der. Belki bu servete birinin hakkını geçirdin, hayvan hakkını vermedin, buna benzer bir ek-
sik bıraktın, denir. Adam , hiçbir eksiğim yok, der. Sonra belki yakınlarından birine vermen gerekirken ona
vermedin, denir. Adam, helâlden kazandım, helâl yerde harcadım. Farzladan birini kaybetmedim, karıştırma-
dım, kimsenin hakkını kesmedim, der. Bu sırada adamlar gelir onlarla karşılaştırılır. Bu da bittikten sonra ,
dur bakalım ; Verdiğimiz bu ni'mete karşı ne gibi bir şükürde bulundun, diye sorulur..."

Yazıklar olsun sana ! Bu sualleri adam gibi kim cevaplandıracaktır? Bütün vazifelerini yaptığı halde bu kadar
sorgu sualle karşılaşmıştır. Acaba dünya fitnelerine dalmış olan bizimkilerin hali nice olur? Şüphe, şehvet ve
zinetlerle karışık servetlerin hesabını ALLAH u Teâlâ huzurunda nasıl verecektir...

Sen vera ve takvada onlardan daha ileri gideceğini, serveti helâlden topladığını sanıyorsun! Helâlinden infak
edip iyilikler yaptığına, kalbinin servet sebebiyle bozulmadığına, gizli aşikare ALLAH'ın Gazaplandırmadığına
inanıyorsun, öylede olsan yazıklar olsun sana ! Halbuki öylede değilsin ! Sen ilk kafile ile bir an önce hesab
yerinden geçmeye bak. Bunun için zaruri ihtiyacına kifayet et.

_____________________İhya-u Ûlumiddin- İmamı Gazali (ALLAH Ondan Razı olsun)(Rub'ul Mühlikat)
Musa (Aleyhisselâm) ın hizmetçisi ; Musa (Aleyhisselâmın) domuza dönen hizmetçisi
Vaktiyle Hz. Musa'ya (Aleyhisselâm) hizmet etmiş biri durmadan; 'ALLAH'ın Safiyyi (temiz kulu) Musa (Aley-
hisselâm), bana şöyle söyledi. ALLAH'ın Neciyyi (sırdaş kulu) Musa (Aleyhisselâm), bana şunu söyledi. ALLAH
'ın Kelimi (ALLAH ile konuşan) Musa (Aleyhisselâm), bana böyle söyledi diye anlatırdı. Zamanla bu adam zen-
gin olup serveti çoğalınca Hz. Musa'nın (Aleyhisselâm) huzuruna gelmez oldu. Hz. Musa (Aleyhisselâm)
herke-
se ondan haber soruyor, fakat bir türlü izine rastlayamıyordu. Günün birinde Hz. Musa'nın (Aleyhisselâm) hu-
zuruna elinde domuz ve domuzun boynunda siyah bir ip bulunan bir kişi çıkageldi. O gelen kişiye Hz. Musa
(Aleyhisselâm) eski hizmetçisini sordu, adam 'Evet, o sorduğun adam şu gördüğün domuzdur' diye cevap ve-
rince; Hz. Musa (Aleyhisselâm), ALLAH'a yalvararak; 'Ya RAB, onu eski hâline döndür! Döndür de ona neden
bu hâle geldiğini sorayım' diye niyazda bulundu. ALLAH'u Teâlâ Azze ve Celle Musa (Aleyhisselâm)'a şöyle va-
hiy gönderdi: 'Adem (Aleyhisselâm)
ve Adem'den sonraki Peygamberlerin (Aleyhimüsselâm) dua ettikleri gibi
de dua etseydin yine duanı kabul etmezdim. Fakat bunu neden bu hâle getirdiğimi sana haber vereyim;
________________________________________________ "Din ile dünyayı talep ettiği için"
_______________________________________İhya-u Ûlumiddin- İmamı Gazali (ALLAH Ondan Razı olsun)
İhtiyacından fazlasının peşinde olanın; Tanafis anlatıyor: "7gün 7 gece aç ve susuz olarak Mescidi Haramda Beni Şeybe kapısında bekledim , 8 nci
gece uyku ile uyanıklık arasında iken "İhtiyacından fazla dünyalık peşinde olanların kalb gözlerini
ALLAH u Teâlâ kör eder"
diye bir ses duydum"
_ İhyau Ûlumiddin - İmamı Gazali Hazretleri (ALLAH Ondan
______________________________________________________________________________ Razı Olsun)