İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir...   Cahilin şahitliği İSLÂM mahkemesinde kabul edilmez
       
   
  SAKIN İÇKİ İÇME !
Yüksek İSLÂM Hukuku Sitesi Anasayfa
 
 
   
 

"İçkiden sakının, zira o VALLAHİ, iman ile bir adamın göğsünde asla toplanamaz." Hadisi Şerif

""İçki müptelası cennete giremez." Hâdis-i Şerif

SAKIN İÇKİ İÇME
"Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz. Şeytan şüphesiz içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi ALLAH'ı anmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi?" (Maide / 90-91)
Peygamber Efendimiz (SallALLAHu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz buyurdu ki; "İçki içen, puta tapan gibidir." Hâdis-i Şerif'in Kaynağı: Beyhâki

"İçki müptelası, puta tapan gibidir."Hâdis-i Şerif'in Kaynağı: Küttüb-i Site/6965
(Diğer rivayet de içki müptelası, içki içen olarak geçmektedir.)

"İçki yapılmak maksadıyla üzümü sıkanın, sakilik yapanın, içenin, içki alanın, satanın, o işden geçimini sağlayanın, o parayı
yiyenin içenin Peygamber Efendimiz SAV tarafından LANETLENDİĞİNİ biliyor muydunuz ?

"Kim ALLAH 'a ve Ahiret gününe, inanıyorsa üzerinde içki bulunan sofraya oturmasın."(Hâdis-i Şerif)

"İçkiden sakının, zira o VALLAHİ, iman ile bir adamın göğsünde asla toplanamaz." Hadis-i Şerif"

Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalatu vesselam) hamrla (içki) ilgili olarak on kişiye LANET etti: "(Hammaddesinden şarap yapmak maksadıyla) sıkana ve sıktırana, içene ve sâkilik yapana, (imalathâneden veya depodan, toptancıdan perakendeciye veya müstehlike kadar) taşıyana ve taşıtana, satana ve satın alana, bağışlayana, bunun parasını yiyene." Hz. Muhammed (SAV) Hâdis-i Şerif'in Kaynağı: Tirmizî, Büyü 59, (1295); İbnu Mâce, Eşribe 6, (3381).

"Resûlullah (aleyhissâlatu vesselâm) buyurdu ki: "Kim içki satarsa, hınzır (domuz) kasaplığı da yapsın" el-Muğîre (radıyALLAHu anh) den nakledildi... Hz. Muhammed (SAV) Hâdis-i Şerif'in Kaynağı: Ebu Dâvud, Büyû 66, (3489).

Abdurrahman İbnu Ezher (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Huneyn'de iken Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e Şarap için bir adam getirildi. Resûlullah(tahkiren) yüzüne toprak saçtı. Sonra Ashab'a emretti, ayakkabılarıyla ve ellerinde bulunan (deynek, çubuk vs) başka şeylerle adama "Yeter, çekin ellerinizi" deyinceye. kadar vurdular. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)ın vefatından sonra Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) de içki içenlere kırk darbe vurdurdu. Arkadan Hz. Ömer (radıyallâhu anh) de halifeliğinin başlangıcında kırk sopa vurdurmaya devam etti. Ancak, hilâfetinin sonunda (insanlar azıp fısk artınca) seksen sopa vurdurdu.

Hz. Câbir radıyALLAHu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: " ALLAH ve ahiret gününe inanan kimse izarsız hamama girmesin.Kim ALLAH 'a ve Ahirete inanıyorsa, bir özrü olmadan hanımını hamama sokmasın. Kim ALLAH 'a ahirete, inanıyorsa üzerinde içki bulunan sofraya oturmasın." Hz. Muhammed (SAV) Hâdis-i Şerif'in Kaynağı: Tirmizi, Edeb 43, (2802); Nesai, Gusl 2, (1, 198).

Hz. Huzeyfe radıyALLAHu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Hamr (sarhoş edici içki), günahın her çeşidinin kaynağıdır. Kadın, şeytanın oltasıdır, dünya sevgisi her çeşit hatanın başıdır."
Hâdis-i Şerif'in Kaynağı: Rezin'den tahric edildi
Nesâî'nin bir rivayetinde Resûlullah şöyle buyurmuştur:

"Üç kişi vardır, cennete girmeyecektir: Anne babasının hukukuna riayet etmeyen kimse; içki düşkünü olan kimse; verdiğini başa kakan kimse." Hâdis-i Şerif'in Kaynağı: Nesâî, Zekat 69, (5, 81).

Ebu'd-Derdâ radıyALLAHu anh anlatıyor: "ResülULLAH aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "İçki müptelası cennete giremez." Hâdis-i Şerif'in Kaynağı: Küttüb-i Site/6966

Ebu'd-Derdâ radıyALLAHu anh anlatıyor: "Halilim Aleyhissalâtu vesselâm bana şu vasiyette bulundu: "Hiçbir şeyi ALLAH 'a ortak kılma, hatta param parça edilsen, ateşlerde yakılsan da; bile bile hiçbir namazını terketme; kim namazı bile bile terkederse ondan ALLAH 'ın zimmeti (garantisi) kalkar; içki içme, çünkü o, bütün kötülüklerin anahtarıdır." Hâdis-i Şerif'in Kaynağı: Küttüb-i Site/7177

"Yaptığı iyiliği başa kakanlar ,ana-babaya asi olanlar ve sarhoşluk verici içkileri içmeye devam edenler Cennet'e giremezler."
Hadis-i Şerif"

"ALLAH alkollü içkileri içen kişiye Cehennem de azab göreceklerin irinlerini içirmeye and içmiştir." Hz Muhammed SAV

"Alkollü içkiler (başta cinsel olmak üzere) bütün çirkin sözler ve işlerin anasıdır. Büyük günahlarında büyüklerindendir." Hz Muhammed SAV

"Alkollü içkileri içen kişi namazı terk edebilir . Anası ve halasıyla bile cinsi münasebette bulunabilir." Hz Muhammed SAV -Kaynak C.Sağir 2/12

ALLAH'ın C.C. Resulü SAV şöyle buyurdu ;
-"Üç zümre vardır ki onlar Cennet'e giremez, onun kokusunu da alamazlar."
-"Erkekleşen kadınlarla, devamlı alkol alanlar ve bir de deyyuslardır."
Ashab'ı Kiram sordular; Ya Resulellah deyyus kimdir ?
Buyurdular ; "Deyyus ; ehlini (eşini ,kızını , kız kardeşini vs. erkeklerden) kıskanmayan adamdır".
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hz. Ali radıyALLAHu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (bir gün):
"Ümmetim onbeş şeyi yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vâcip olur!" buyurmuşlardı. (Yanındakiler:) "Ey ALLAH 'ın Resûlü! Bunlar nelerdir?" diye sordular. Aleyhissalâtuvesselâm saydılar:
-Ganimet (yani milli servet, fakir fukaraya uğramadan sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasında) tedavül eden bir metâ haline gelirse,
-Emanet (edilen şeyleri emânet alan kimseler, sorumlu ve yetkililer, memurlar) ganimet (malı yerini tutup, yağmalayıp nefislerine helal) kıldıkları zaman,
-Zekât (ödemeyi ibadet bilmeyip bir angarya ve) ceza telâkki ettikleri zaman.
-Kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip, kadınına itaat ettiği;
-Babasından uzaklaşıp ahbabına yaklaştığı;
-Mescidlerde (Rızai ilâhi gözetmeyen husûmet, alış-veriş, eğlence ve siyâsiyâta vs. müteallik) sesler yükseldiği zaman.
-Kavme, onların en alçağı (erzel) reis olduğu;
-(Devlet otoritesinin yetersizliği sebebiyle tedhiş ve zulümle insanları sindiren zorba) kişiye zararı dokunmasın diye hürmet ettiği;
-(Çeşitli adlarla imal edilen) içkiler (serbestçe) içildiği;
-İpek (haram bilinmeyip erkekler tarafından) giyildiği;
-(San'at, bale, konser gibi çeşitli adlar altında; bar, gazino, dansing ve salonlarda ve hatta televizyon ve filim gibi çeşitli vasıtalarla yaygın şekilde) şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiği;
-Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri, önceden gelip geçenlere (çeşitli ithamlar ve bahanelerle) hakâret ettiği zaman artık kızıl rüzgârı, (zelzeleyi), yere batışı (hasfı) veya suret değiştirmeyi (meshi) (veya gökten taş yağmasını, (kazfi) bekleyin."
Hâdis-i Şerif'in Kaynağı: Tirmizi, Fiten 39, (2211).