İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir...   Cahilin şahitliği İSLÂM mahkemesinde kabul edilmez
       
   
  İlim
Yüksek İSLÂM Hukuku Sitesi Anasayfa
 
   
 
İlim ile ilgili meselelerin sesli kısa kayıtlarını dinlemek için Tıklayınız !
 
İlimden üstün bişey olsaydı ! ALLAH'u Teâlâ Meleklere eşyanın ismini sorduğunda bilemediler. Adem Aleyhisselâm a sorduğunda (ALLAH
öğrettiği için) Melâikeye bildirdi. Denir ki ilimden üstün bişey olsa ALLAH Adem Aleyhisselâm'ı Me-
leklere onunla üstün kılardı


Bakara Sûresinden (İlgili Ayeti Celilelerin Meâli Şerifleri);
Ve RABBİN Melâikeye "Ben yerde muhakkak bir halife yaratacağım" dediği vakit "Orada fesat edecek ve kan-
lar dökecek birini mi yaratacaksın? Biz hamdinle tesbih ve SENİ takdis edip dururken" dediler. (ALLAH'u Teâlâ
buyurdu ki) " Her halde BEN sizin bilmediğinizi bilirim" buyurdu. (30)
Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti . Sonra
bunları Meleklere gösterip "Sözünüzde doğru iseniz şunların isimlerini BANA söyleyin" dedi. (31)
"SENİ tenzih
ederiz! Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kâmil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz SENSİN" ceva-
bını verdiler . (32)
"Ey Âdem! Bunların isimlerini onlara bildir" dedi. Âdem bunların isimlerini onlara bildirince
de " Size BEN göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim ; yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim de-
medim mi!" buyurdu. (33)
İlmin önemi hakkında ses kaydı (Henüz eklenmedi)
İlim mi üstün, makammı , malmı üstün ?

Ayeti Celile Tefsirinden; Ve o (Talût) fakirdir. ALLAH Teâlâ, onun Hükümdarlığa ehil olduğunu a-
çıklamış ve bu ehliyeti de onda iki sıfatın bulunmasına bağlamıştır: "İLİM VE KUDRET"

Bu iki vasıf, hükümdarlığa hak kazanmak için ilk iki vasıftan daha üstündür.Bu birkaç bakımdan
açıklanabilir ;

1) İlim ve kudret, gerçek kemâl vasıflarındandır. Mal ve makam ise böyle değildir.
2) İlim ve kudret, insanın kendi cevherinde bulunan mükemmelliklerdendir. Mal ve makam ise, insanın zatın-
__dan ayrı İki şeydir.
3) İlim ve kudreti insandan koparıp almak mümkün değildir. Mal ve makamı ise insandan soyup almak müm-
__kündür.
Vücutça üstünlük, yakışıklılık, güzellik,
__malmı üstün, İlimmi üstün ?

ALLAH Teâlâ ilimce üstünlüğü, vücutça üstünlükten önce zikretmiştir. Bu ALLAH´ın Ruhî üstünlük ve meziyetle-
rin, bedenî üstünlüklerden daha Yüce, daha şerefli ve daha mükemmel olduğuna bir işaretidir.
Sadece ilim ile olurmu ? İmamı Gazali Hazretleri (ALLAH Ondan Razı olsun) (Her ne kadar ilim bu yolun önemli bir yanı olsada) Tasav-
vuf yolu sırf ilimle aşılmaz.Bu yoldan insanı nura, aydınlığa, yâkin'e götüren faktör amel faktörüdür. Bu yola
girecek olan kişinin tüm himmeti ile ALLAH'a yönelmesi gerekir. (Maldan, mevkiiden, şöhrettende yüzçevirmesi
gerekir.)
İmamı Gazali Hazretlerinden (Rh) Şer'î __ve Sosyal ilimler Birincisi Şer'î ilimler(Din ilmi), ikincisi ise sosyal ilimler ve san'atlardır. Şer'î ilimler, Peygamberlerden (Aleyhim-
üsselâm) öğrenilirler. Bunlar akıl, tecrübe ve duyularla elde edilemezler. Sosyal ilimler ve sanatlar ise , bu yol-
larla kazanılırlar. Şer'î ilimler ise, Kur'ân, Sünnet, İcmâ ve Ashabın (ALLAH Onlardan Razı olsun) sözleridir. Alim-
lerin bir konuda görüş birliği etmesi demek olan İcmâ'nın kaynağı Kur'ân ve Sünnettir. Onun ilim ve delil olması
da bu yüzdendir. Ashâb'ın (ALLAH Onlardan Razı olsun) sözlerinin ilim sayılması ise şundandır: ALLAH Rasûlü'nün
Aleyhissalatüvesselam) Din ve dava arkadaşları olan bu insanlar Vahy in inişine şâhid olmuşlar ve ALLAH Rasûlü
nün (Aleyhissalatüvesselam) onunla ilgili tefsir, yorum ve tatbikatını bizzat görmüşlerdir. Bu durum, Onlara daha sonrakilerin bilemeyeceği bazı incelikleri bilme imkânını kazandırmıştır. Bu sebeple âlimler, Dini ko nularda onla-
ra uymayı ve sözlerine tâbi olmayı Dinden saymışlardır . Kur'ân-ı Kerim ve Sünnet Arapça metinlerdir . Bu Arap-
ça metinlerdeki doğru mânaları anlamak , ancak Arapça dilini ve onun lügat , gramer ve edebiyatını bilmekle
mümkündür . Bir şeyin gerçekleşmesi başka bir şeye bağlıysa , bu ikinci şey de birinci şeyin hükmünü alır . Âlet
ilimlerinin Şer'î ilimlerden sayılması da bu yüzdendir. ( Huccetül İSLAM imam-ı Gazali ALLAH Ondan Razı olsun)
(Kaynak ;İhya-u Ulumiddin)
Zann ilim ifade etmez Kalbimize gelen zanlara yada iblisin vesveselerine göre değil, İSLAM Ahkâmına göre davranmamız gerekir. Bu
zanlar başkası hakkında ise ;
"Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mah-
remiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın." Hucurat Sûresi (12)
İlim kibir ile olurmu ? İlim taleb ediyorsan kibirden kaçın, denir ki kibirle ilim hasıl olmaz Denildi ki ilim kibirlenen kişi için düşman gibi-
dir. (Talimi Müteâllim).