İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir...   Cahilin şahitliği İSLÂM mahkemesinde kabul edilmez
       
   
  İlim
Yüksek İSLÂM Hukuku Sitesi Anasayfa
 
   
 
İlim ile ilgili meselelerin sesli kısa kayıtlarını dinlemek için Tıklayınız !
 
İlimden üstün bişey olsaydı ! ALLAH'u Teâlâ Meleklere eşyanın ismini sorduğunda bilemediler. Adem Aleyhisselâm a sorduğunda (ALLAH
öğrettiği için) Melâikeye bildirdi. Denir ki ilimden üstün bişey olsa ALLAH Adem Aleyhisselâm'ı Me-
leklere onunla üstün kılardı


Bakara Sûresinden (İlgili Ayeti Celilelerin Meâli Şerifleri);
Ve RABBİN Melâikeye "Ben yerde muhakkak bir halife yaratacağım" dediği vakit "Orada fesat edecek ve kan-
lar dökecek birini mi yaratacaksın? Biz hamdinle tesbih ve SENİ takdis edip dururken" dediler. (ALLAH'u Teâlâ
buyurdu ki) " Her halde BEN sizin bilmediğinizi bilirim" buyurdu. (30)
Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti . Sonra
bunları Meleklere gösterip "Sözünüzde doğru iseniz şunların isimlerini BANA söyleyin" dedi. (31)
"SENİ tenzih
ederiz! Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kâmil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz SENSİN" ceva-
bını verdiler . (32)
"Ey Âdem! Bunların isimlerini onlara bildir" dedi. Âdem bunların isimlerini onlara bildirince
de " Size BEN göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim ; yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim de-
medim mi!" buyurdu. (33)
İlmin önemi hakkında ses kaydı (Henüz eklenmedi)
İlim mi üstün, makammı , malmı üstün ?

Ayeti Celile Tefsirinden; Ve o (Talût) fakirdir. ALLAH Teâlâ, onun Hükümdarlığa ehil olduğunu a-
çıklamış ve bu ehliyeti de onda iki sıfatın bulunmasına bağlamıştır: "İLİM VE KUDRET"

Bu iki vasıf, hükümdarlığa hak kazanmak için ilk iki vasıftan daha üstündür.Bu birkaç bakımdan
açıklanabilir ;

1) İlim ve kudret, gerçek kemâl vasıflarındandır. Mal ve makam ise böyle değildir.
2) İlim ve kudret, insanın kendi cevherinde bulunan mükemmelliklerdendir. Mal ve makam ise, insanın zatın-
__dan ayrı İki şeydir.
3) İlim ve kudreti insandan koparıp almak mümkün değildir. Mal ve makamı ise insandan soyup almak müm-
__kündür.
Vücutça üstünlük, yakışıklılık, güzellik,
__malmı üstün, İlimmi üstün ?

ALLAH Teâlâ ilimce üstünlüğü, vücutça üstünlükten önce zikretmiştir. Bu ALLAH´ın Ruhî üstünlük ve meziyetle-
rin, bedenî üstünlüklerden daha Yüce, daha şerefli ve daha mükemmel olduğuna bir işaretidir.
Sadece ilim ile olurmu ? İmamı Gazali Hazretleri (ALLAH Ondan Razı olsun) (Her ne kadar ilim bu yolun önemli bir yanı olsada) Tasav-
vuf yolu sırf ilimle aşılmaz.Bu yoldan insanı nura, aydınlığa, yâkin'e götüren faktör amel faktörüdür. Bu yola
girecek olan kişinin tüm himmeti ile ALLAH'a yönelmesi gerekir. (Maldan, mevkiiden, şöhrettende yüzçevirmesi
gerekir.)
İmamı Gazali Hazretlerinden (Rh) Şer'î __ve Sosyal ilimler Birincisi Şer'î ilimler(Din ilmi), ikincisi ise sosyal ilimler ve san'atlardır. Şer'î ilimler, Peygamberlerden (Aleyhim-
üsselâm) öğrenilirler. Bunlar akıl, tecrübe ve duyularla elde edilemezler. Sosyal ilimler ve sanatlar ise , bu yol-
larla kazanılırlar. Şer'î ilimler ise, Kur'ân, Sünnet, İcmâ ve Ashabın (ALLAH Onlardan Razı olsun) sözleridir. Alim-
lerin bir konuda görüş birliği etmesi demek olan İcmâ'nın kaynağı Kur'ân ve Sünnettir. Onun ilim ve delil olması
da bu yüzdendir. Ashâb'ın (ALLAH Onlardan Razı olsun) sözlerinin ilim sayılması ise şundandır: ALLAH Rasûlü'nün
Aleyhissalatüvesselam) Din ve dava arkadaşları olan bu insanlar Vahy in inişine şâhid olmuşlar ve ALLAH Rasûlü
nün (Aleyhissalatüvesselam) onunla ilgili tefsir, yorum ve tatbikatını bizzat görmüşlerdir. Bu durum, Onlara daha sonrakilerin bilemeyeceği bazı incelikleri bilme imkânını kazandırmıştır. Bu sebeple âlimler, Dini ko nularda onla-
ra uymayı ve sözlerine tâbi olmayı Dinden saymışlardır . Kur'ân-ı Kerim ve Sünnet Arapça metinlerdir . Bu Arap-
ça metinlerdeki doğru mânaları anlamak , ancak Arapça dilini ve onun lügat , gramer ve edebiyatını bilmekle
mümkündür . Bir şeyin gerçekleşmesi başka bir şeye bağlıysa , bu ikinci şey de birinci şeyin hükmünü alır . Âlet
ilimlerinin Şer'î ilimlerden sayılması da bu yüzdendir. ( Huccetül İSLAM imam-ı Gazali ALLAH Ondan Razı olsun)
(Kaynak ;İhya-u Ulumiddin)
Zann ilim ifade etmez Kalbimize gelen zanlara yada iblisin vesveselerine göre değil, İSLAM Ahkâmına göre davranmamız gerekir. Bu
zanlar başkası hakkında ise ;
"Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mah-
remiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın." Hucurat Sûresi (12)
İlim kibir ile olurmu ? İlim taleb ediyorsan kibirden kaçın, denir ki kibirle ilim hasıl olmaz Denildi ki ilim kibirlenen kişi için düşman gibi-
dir. (Talimi Müteâllim).
İlmin tarifi :

ilmin tefsiri: ilim, zikredilen şeyler kendisi ile kaim olan kişi için, açılan, zahir olan bir sıfattır.

Seyyid Şerif Cürcani Hazretlerinin Tarifatında ilmin tarifi:

İlim: Vakıaya mutabık olan kesin itikaddır.

Mantıkçılara göre, akılda bir şeyin suretinin hasıl olmasıdır.

Şöyle de tarif edilmiştir: İlim, bir şeyi olduğu hal üzere idrak etmektir.

Bilinenden gizliliğin kalkmasıdır. Cehalet bunun zıttıdır.

İlim, derinleşmiş bir sıfat olup onunla külliyat ve cüziyyat idrak edilir.

İlim, kişinin bir şeyin manasına ulaşmasıdır.

Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri şöyle devam eder:

İlim iki kısma ayrılır: Kadim ve hâdis.

İlmi Kadim: ALLAH’ın ZATI ile kaim olan ilimdir ki kulların sonradan elde ettikleri ilimlere benzemez.

İlmi Hadis: Kulların ilmi olup üçe ayrılır:

A: Bedihî ilim: herhangi bir mukaddimenin takdimine ihtiyaç duyulmayandır. Kişinin kendi varlığını
bilmesi, bütünün cüzünden büyük olduğunu bilmesi gibi.

B: Zaruri ilim: mukaddimelere ihtiyaç duyulmadan hislerle hasıl olan ilim. Beş duyu organı ile hasıl
olan ilim.

C: İstidlali ilim: mukaddimelerin takdimine ihtiyaç duyulan ilim. YARADANI bilmek, arazların ortaya
çıkışını bilmek gibi.

İlmi Fi’lî: Başkasından alınmayan ilim.

İlmi İnfiâlî: Başkasından alınan (tesirlenilen) ilim.

İlmi husulî: Zihinde bir şeyin sureti hasıl olduktan sonra o şeyin ilminin hasıl olmasıdır.

İlmi Huzurî: Bir şeyin suretinin zihinde hasıl olmadan kişide hasıl olması. İnsanın kendi varlığını bilmesi gibi.

Bu iki kısım İmamı RABbanî (kuddise sırruhu) tarafından şöyle açıklanır:

İlmi husuli: Çalışmakla, gayretle elde edilen ilimdir ki bütün mahlukatın ilmi bu kabildendir.

İlmi Huzuri: Mevlanın manevi huzurunda verilen ilimdir ki bunda çalışmanın bir tesiri yoktur. Bundan
bir cüz, ilmi husulinin tamamından daha üstün ve fazladır.

Ayrıca bildiğimiz bazı ilim dalları da şöyledir:

İlmi meanî: Muktezayı-hale uygun olan arapça lafızların hallerini bildiren ilimdir.

İlmi badii’: Muktezayı-hale mutabık olduktan sonra, kelamı güzelleştirme vecihlerini bildiren ilimdir.

İlmi kelam: İslam kaidesi üzere mevcudatın zatına arız olan şeylerden bahseden ilimdir. Mebde ve
mead meselelerini bildiren ilimdir. Daha açıkçası, Yaratıcının zatı ve sıfatlarında, kabir, ahıret hallerinden
ve diğer bütün itikadi konulardan bahseden ilimdir.

İlim RABBİMİZİN en çok sevdiği vasfıdır ve onu da sevdiğine nasib eder. İlimle eşya kişiye aydınlanır.