_?lim rütbesi rütbelerin en yükse?idir...
    -
Medresedersleri.com
 
   
  E-K?TAP OKUMA
Yüksek ?SLÂM Hukuku Sitesi Anasayfa
 
  E-reader / e-book / e-kitap cihaz? olan kindle ile ilgili baz? bilgiler :
 
E-ink cihazlar?n tablet ve telefonlardan
__fark? nedir ?
Bir tanesi telefondaki kadar parlamal? olmamas? (belki bir ka??d?n parlad??? kadar). Dolay?s?yla gözün yorulmama-
mas? ve göz sa?l??? aç?s?ndan bir avantaj ... Ayr?ca bilgisayar?n parlayan ve gözleri yoran ekran?ndansa cihazdan
okumak göz sa?l??? aç?s?ndan avantaj olabilir...
 

Bir farkta ; Mesela bir a4 ka??ttaki yaz?y? okudu?unuz gibi benzer veya yak?n ?ekilde bir görüntü...

  Güne?li bir ortamda d??ar?da cep telefonundaki yaz?y? okuman?n nas?l bi?ey oldu?una bak?ld???nda, bu cihazda gü-
ne?te de olsan?z rahatça okuyabilmeniz. ?öyleki normalde güne?li bir ortamda d??ar?da beyaz ka??t üzerindeki ya-
z?y? okudu?unuzda zorlan?yor musunuz ? ??te bu cihazda da ona benzer bir görüntü ka??ttakine benzer ?ekilde zor-
lanmadan okuyabiliyorsunuz.
 

Gece yatarkende hafif bir ???kland?rma ayar? ile karanl?kta güzel bir ?ekilde okuyabilir. I??kland?rma ayarlar?
var (???kland?rmal? modelde)

  ?arj? baya?? gidiyor günde iki saat okuma ile 2 hafta gibi bi?eyler akl?mda kalm?? ancak kendim denemedim. Kullan-
mad???n?zda 1 ay civar?ndan bahsediliyor...
  Cep telefonlar?n?n ekranlar? ile kar??t?rmay?n bu "e-ink" ekran ve çözünürlü?ü baya?? yüksek 300 PPI (baz? modeller-
de daha dü?ük çözünürlük olabilir)
Cihazda sade bir kullan?m m? ?
__Daha kapsaml? seçenekler mi ?
Cihaz? al?p wifi ye ba?lad???n?zda ve üyelik bilgilerinizi girdi?inizde ve mailinize göre @kindle.com uzant?l? bir amazon
mail veriyor. Yani mesela mailiniz kullanici@yandex.com ise kullanici@kindle.com gibi verebilir belki...
Sonra amazonda üyelik ayarlar?na girip izin verilen mailleri tan?ml?yorsunuz. kendinize ait mailinizi tan?ml?yorsunuz
ve ayr?ca kindle@fivefilters.org adresini tan?ml?yorsunuz. Mail göndereceklere izin vermek için bu ...

Mailinizi tan?mlay?p izin verilenlere eklemeniz ; Mail adresinizden pdf format?nda kitap , ekitap , makale att???n?zda
wifi ba?lant?s? olan cihaz?n?za bu kitab?n yüklenmesi için (ki kolayca yüklenebiliyor)

kindle@fivefilters.org adresinin tan?mlanmas? ise firefox ve chrome eklentisi olan push to kindle ? kullanarak , internette
ho?unuza giden bir ilmi yaz?y? veya uzun bir makaleyi bu eklentinin göndermesi için. Taray?c?n?zda push to kindle eklen-
tisine t?kl?yorsunuz ve bu eklenti, sayfay? kindle ekrandan kolayca okunacak bir forma getiriyor sonra send diyorsunuz
ve cihaz?n?za at?yor bu makaleyi veya ilmi yaz?y?. Ancak bunu yapmadan önce üst bo?lu?a kindle mailinizi girmeniz ge-
rekiyor...

Ayr?ca bilgisayara USB ile ba?lay?p okuyaca??n?z ilmi kitab?n?z? "documents" klasörünün içine atabilirsiniz...
Reklâmlar? kald?rmak... Cihaz? sat?n ald???n?zda önce aç?l??ta amazon reklamlar? göstermektedir. Reklams?z almak için bir miktar para ödemek
gerekiyor olabilir (ba?ka ülkelerde olabilir belki) ancak bu reklamlar? para ödemeden kald?rman?n bir yöntemi var.
Hangi e-reader cihaz? ? Farkl? markalar?n e-reader cihazlar? piyasada olabilir. Evvelce kobo yu ithal etti?ini söyleyen, ?imdi ise kindle ? getiren
ithalatç? ile bir tak?m diyaloglar?m?z oldu. Kendisinden ald???m?z bilgi olarak amazon un kindle inin ekran?n?n , kobo'dan
kaliteli oldu?u yönünde. Benim acizane tercihimde amazon kindle ...
Sadece internetten sat?n ald???m
__e-kitaplar? m? okuyabilirim ?
Doc formatl? bir kitab? veya makaleyi openoffice veya libre office gibi ücretsiz ofis programlar?nda aç?p sayfa ölçülerini
11x13 gibi ayarlay?p PDF ç?kt?s?n? al?p cihaza yükleyebilirsiniz. PDF dosyas?n? mobi veya epub'a da çevirebilirsiniz ...
Kindle ve di?er e-kitap / e-book
__cihazlar? için :

Epub , mobi format?na çevrilebilen veya oldu?u gibi dokunmadan PDF format?nda okunmas? amaçl? :

Kuran-? Kerim mobi, epub çevrilebilir pdf (Arapça Metin) ?????? ??????
Holy Quran for e-reader Pdf. Possible convert to mobi, epub (Arabic) ?????? ??????
__
  ________?ND?R - DOWNLOAD
_____(Sayfada 10 sat?r / 10 line of page)
______?ND?R - DOWNLOAD
__(Sayfada 9 sat?r / 9 line of page)
 

 
  ?hyau Ulumiddin PDF ?mam Gazali Hzlerinin (Rh) muhte?em eseri ... TIKLA !
    ?ster internetten okuyun ister ekitap cihaz?n?za yükleyin , ister telefonunuza telefonunuzda pdf reader linkleri açm?yorsa ezPDF uygulamas? ile deneyebilrsiniz. Ekitap cihaz?nda okunmas? için haz?rlanm??t?r. Pdf format?ndad?r, gerek duymamakla beraber mobi
veya epub format?na çeviren program vard?r... ihya ekitap, ihya ebook , ihya ereader , ihyâ mobi, ihya mobi, ihya ebup
     
   
 
  Anahtar kelimeler-
Kindle Kuran-? Kerim , E-Kitap Kuran ? Kerim , Mobi Kuran-? Kerim , Epub Kuran-? Kerim
Pdf Kuran-? Kerim , Azw3 Kuran-? Kerim , Kuran , Kur'ân , Kur'ân-? Kerim, Kobo , mobi ,
Quran , Holy Quran , Pdf Quran , Mobi Quran , Epub Quran , Quran Ebook , Quran e-Reader
Quran Arabic, Arapça Kuran-? Kerim
  Güne?te çekilmi? örnek görüntü :
 
   
  Kur'ân-? Kerim okumak , Kitap okumak , Makale okumak ...
E-book , E-Kitap , Ebook , Ekitap Kindle , Kobo gibi Ereader/e-reader...