İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir...   Cahilin şahitliği İSLÂM mahkemesinde kabul edilmez
       
   
  Müteşabih Ayetleri kurcalama !
Yüksek İSLÂM Hukuku Sitesi Anasayfa
 
 
   
 

Türkiyede neden fâiz alınamaz ?

Aşağıdaki kaynak yazıyı iyice öğrenelim ve insanlara öğretelim ki hem ALLAH'u Teâlâ'nın Rızasını kazanalım hemde öğrendiğimiz
ilimlerin zekâtını vermiş olalım...

"Her kim de döner, yeniden fâiz alırsa, işte onlar cehennemin sakinleridirler, hep orada kalacaklardır." Bakara - 275

Türkiyede faiz alınabilir diyenler bu fetvalarını Türkiye Daru'l harb'dir görüşüne dayandırmaktadırlar ...

Yazıyı okuduktan sonra bu konudaki sesli ders kaydını dinlemek için buraya tıklayınız !!! ( MP3 - TIKLA - DİNLE )

Bu meselenin ilmi tahlilini yapacak olursak :

Şafii - Maliki - Hanbeli mezhebleri ve İmam Ebu Yusuf a göre :
Daru'l Harb olsun Daru'l İSLÂM olsun Bir Müslüman fâiz alamaz ve fâiz veremez...

İmam Âzama göre bir memleketin Daru'l Harb olmasının 3 şartı vardır...
1- Dârü'l Harb ile bitişik olması,
2- İçinde İslâm ahkâmının tatbik edilmemesi,
3- Ahâlisinin emniyet ve güvenliklerinin kalmaması. <<< Dolayısıyla Türkiye Daru'l Harb değildir ... >>>

Açıklamalar :

1) İmam Ebu Yusuf'un ictihatına göre : Türkiye Daru'l Harbdir ...
Bu fetvayı bu ictihattan çıkartanlar farzı muhal bu ictihata göre Türkiyenin Darul harp olduğunu kabul etsek bile , bu fetvayı ve-
renler bu fetvayı verirken İmamı Ebu Yusuf'un Darul Harb'de de kâfirden fâiz alınamaz ictihadını söylememektedirler... Yani onun ictihadına göre Türkiye Darul Harbdir desek , yine Onun ictihatına göre Darul harbde de olsa kâfirden faiz alınamaz... Aynı şekilde
fâizi veremezde...

2) Zaten İmamı Âzam'a göre Türkiye Daru'l Harb değildir ...

3) Ayrıca verilen fetvanın en tehlikeli yönlerinden biride şudur ki :
Darul Harb'de olsun Daru'l İSLÂM da olsun : Müslümanın Müslümandan fâiz alması kesinlikle câiz değildir...
Bankacı ben kâfirim demediğine göre böyle bir fetva nasıl verilebilir, zaten bankacı kâfirimde dese yukarıdaki sebeplerden dolayı
bu fetvayı veremezsiniz. Ayrıca bankacı kâfir olsada verdiği para kendi parası değil Müslümanlardan topladığı paradır...

4) Yukarıdakiler fâiz almakla ilgili olunca fâiz vermeye gelince ne Dar'ul Harbde ne de Daru'l İSLÂM da kâfire fâiz vermek câiz değil-
dir.

Tenbih : Bu şekilde bir ictihadı söylerken aynı müctehidin aynı meseledeki diğer ictihadını söylememekle yada gizlemekle fetva ver-
mek doğru bir davranış olmaz... Eğer gizlemedik yada görmedik denilirse o takdirde; fâiz gibi çok tehlikeli bu gibi meselelerde dört
Mezheb müctehitlerinin ve Hanefi Mezhebi müctehitlerinin ictihatlarının tamamına vakıf olmadan insanlara bu gibi fetvalar vermek-
tenden son derece sakınılmalıdır...

Not : Hiç ilim okumamış hatta okuma yazma bilmeyen bir kocakarıya dahi sorulsa bu fetvayı almak zordur !