İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir...   Cahilin şahitliği İSLÂM mahkemesinde kabul edilmez
       
   
« ALLAH'u Teâlâyı Zikretmenin önemi » Yüksek İSLÂM Hukuku Sitesi Anasayfa
 
   
 
ALLAH'u TEÂLÂ'yı (Celle Celâlühü) ZİKRETMENİN ÖNEMİ
VE ZİKRETMEMENİN TEHLİKELERİ !

Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın Adıyla ...

"BEN ne göklere nede yere sığarım; BEN ancak mü'min kulumun kalbine sığarım."
Hadis-i Kudsi (Neden? Çünkü mü'min, kalbine dünyayı sokmadı ve kalbi Lâ mekan(mekansız) oldu,
Mevla celle celalühü zaman ve mekandan münezzehtir.)

"ALLAH'ı zikretmek hususunda kalbleri katılaşmış olanların vay haline" Zümer 39/22
Bu ayeti kerime iki şekilde tefsir edilmektedir;
1-ALLAH'ın zikrinden uzak kalıp kalpleri katı olanların vay haline! (ALLAH'ı zikretmiyorlar kalpleri katılaşıyor onun için vay hallerine)
2-ALLAH'ın zikrinden dolayı kalpleri katı olanların vay haline! (ALLAH'ı zikrediyorlar ama âdâbına riayet etmedikleri için kalpleri katılaşıyor) Nitekim bir hadis'i şerif'de "Kim bir namaz kılar da kıldığı namaz kendisini hayasızlık ve kötülükten alıkoymazsa o namazla ALLAH'tan uzaklaşmaktan başka bir şey artmaz"(Taberani, Deylemi)

"Kim RAHMAN'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Artık o(şeytan), onun yakın arkadaşı olur." Zuhruf 36. Her bela, her günah zikirsizlikden (ALLAH'ı unutmakdan) ileri geliyor. İmam-ı Gazali (Kuddise Sirruh) Hazretleri:"Bir lahza dahi zikirden boş kalanı, yumurtanın beyazının sarısını kaplaması gibi şeytan kaplar ve o zaman şeytan ona ne olsa yaptırır." Buyuruyor.

"Ey mü'minler! Bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman sebat edin ve ALLAH'ı çokça anın ki, kurtulabilesiniz." Enfâl 8/45 ALLAH'u Teâlâ bize düşmanın karşısında zikri bıraktırmıyor, hiç evimizde sobanın yanında bıraktırır mı?

ALLAH'u Teâlâ'yı (Celle Celalühü) anmak (zikretmek)

"ALLAH'I ZİKRETMEK ELBETTE EN BÜYÜKTÜR" Ankebut/45

"Her kim zikrimden yüz çevirirse, ona dar bir geçim vardır ve onu kıyamet günü kör olarak haşr ederiz" Taha/124

"Siz BENİ zikredin ki BEN'de sizi zikredeyim" Bakara/152

"O size nasıl hidayet etti ise sizde O'nu öylece zikredin" Bakara/198

münafıkların vasıflarından biri neymiş ALLAH ı az zikretmek ;
"ALLAH'ı pek az zikrederler" Nisa-142
MEVLA Teâlâ (Celle Celalühü) Kur'an-ı Kerimde münafıkları zemmetmek üzere "onlar pek az zikrederler" buyurdu. Nisa/142


MEVLA Musa AS ile Harun AS ı firavuna gönderdiğinde zikirde gevşekliğe
izin vermiyor ;
Taha Surei Celilesinden
30 Kardeşim Hârûn’u ki;
31 Onunla gücümü pekiştir! (Sırtımı sağlamlaştır!)
32 (Nübüvvet ve risâlet) işimde de onu ortak et!
33
Tâ ki SENİ çokça Tesbîh edelim!
34
Ve Seni çokça zikredelim!
42 Sen ve kardeşin (size vermiş olduğum mûcize ve) Ayetlerimle birlikte
(firavuna) gidin !
Zikrim hususunda bir gevşeklik göstermeyin!

zalim firavunun karşısında bile zikir hususunda gevşeklik kabul edilmezken
rahat otururken gevşeklik kabul edilir mi ?


"Zikrimle meşgul olup BEN'den istemeye vakit bulamayanlara isteyenlerden daha çok veririm." Hadis'i Kûdsi (Buhari)

"Sabah akşam ALLAH'ın C.C. adını dilinden düşürmemek, ALLAH C.C. yolunda düşman ile vuruşurken kılıç kırmak
ve malı cömertçe dağıtmaktan daha faziletlidir"
Hadis'i Şerif

"Zikretmeyenle zikredenin hali ölü ile dirinin hali gibidir." Rivayete göre ALLAH'ın C.C. adını ananlardan başka herkes susuzluk içinde dünyadan ayrılır.

"Günahlarından rücû edip ALLAH'ı C.C. zikirle yarışanlar yarışı kazanmışlardır, zikir onların günah yüklerini sırtlarından attı ve hafif olarak mahşer yerine geldiler." Hadis'i Şerif (Tirmizi, Ebû Hureyre'den)

Yüce ALLAH C.C. şöyle buyurur:"BENİ andığı sürece,dudakları benim Adıma kıpırdadıkça, 'BEN' kulum ile birlikteyim."

°Peygamberimiz'e (SAV) "En faziletli amel nedir?" diye sordular. "ALLAH'ı C.C. anan dilin kurumadan can vermendir" buyurdular.

"Gafiller arasında ALLAH'ı C.C. anan kimse, kuru otlar arasında yeşil otlar gibidir" Hadis'i Şerif

"Gafiller arasında ALLAH'ı C.C. anan kimse, cephe kaçakları arasındaki savaşçı gibidir" Hadis'i Şerif

"Zikrin Efdali LAİLAHEİLLALLAH (1 kere söylediğinde 4000 derece yükselirsin ve defterinden
4000 büyük günah silinir), duanın makbulü ELHAMDÜLİLLAH'dır"
Hadis'i Şerif (Tirmizi)

Her zikri ALLAH’ın C.C. huzuruna Melekler yükseltir “LÂ İLAHE İLLALLAH” ise aracısız, engelsiz ve direk olarak ALLAH’ın C.C. huzuruna çıkar, ALLAH’ın huzurunda söyleyen kişinin mağfiret olunması için inler durur. “LÂ İLAHE İLLALLAH” ile ALLAH C.C. arasında perde yoktur. Cennet’in 8 kapısı üzerinde yazar. Yedi kat gökleri ve yerleri ve içindeki her şeyi ve yaratılmış her şeyi, terazinin bir kefesine koysanız bir kefesine “LÂ İLAHE İLLALLAH” Kelime-i Tevhid’ini koysanız, “LÂ İLAHE İLLALLAH” ağır gelir. Seksen senelik kafir’i bile bir kere kalp ve dille söylemesiyle tertemiz eder BİİZNİLLAH.

"ELHAMDÜLİLLAH demenin katlı mükafatı gibi hiçbir zikrin mükafatı olamaz" Hadis'i Şerif. Yer ile gök arasını doldurur. Bu hamd'de mizan'ı doldurur.

Günde 100 kere İhlâs Sûresi okuyana kâmil bir iman nasib olunur,1000 kere okuyanın öldüğünde cesedi çürümez.

Bir kere "SÜBHANALLAHİ VEL HAMDÜLİLLAHİ VELA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER" diyen kimse için cennette bir ağaç dikilir ki, bir atlı 500 sene gitse gölgesini bitiremez

Cuma Namazından hemen sonra dünya kelâmı konuşmadan 100 kere “SÜBHANALLAHİL AZİYM VE Bİ HAMDİHİ” diyen kimsenin 100 bin , anne ve babasının 24 bin günahı mağfiret olunur.

Neye sıkılırsanız sıkılın en sıkıntılı anınızda , ne kadar günahkâr olursanız olun Yunus A.S.'ın balığın karnında iken ettiği ve affedildiği şu duaya (Ayet'i Kerime'dir) devam edin. "Lâ İlahe illa ente Sübhâneke inni küntü minezzalimin" (Her sıkıntının def'i için)

Yatmadan Kâfirun Sûresini okuyan imanını şeytandan korumuş olur. (ALLAH'ın izniyle)

Kabir azabından korunmak için her gece yatsıdan sonra Mülk (Tebâreke) Sûresini okuyunuz. Okuduğu gün ölenin şehid olacağı rivayeti vardır.

Sabah ve akşam namazlarından sonra Haşr Sûresinin son üç ayetini okuyan, imanla göçer, o gün ölürse şehit gider, sabah okuyana akşama kadar, akşam okuyana sabaha kadar 70.000 melek istiğfar ederler

Farz namazın hemen arkasından "Ayet'el Kûrsi" okuyanın cennetle arasındaki tek engel ölümdür.(Hadisle bildirilmiştir.)

Yatsıdan sonra Tekâsür Sûresini okuyan kimse nimetlerden sorguya çekilmez diye rivayet edilmektedir.

Yatarken 3 kere "Estağfirullah el Aziym Ellezi La İlahe İllahü El Hayyel Kayyumu ve Etübü İleyh" diyenin deniz köpüğü kadar günahı olsa afvedilir. (tam bir pişmanlıkla söylenmeli)

Hergün 100 kere "Lâ İlahe İllallahü Vahdehu Lâ Şerikeleh Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü ve Hüve Âlâ Külli Şey-ün Kadir" diyen kimse, 10 köle azad etmiş gibi olur, kendisine 100 sevap yazılır, yüz günahı silinir, o gün akşama kadar şeytanın şerrinden emin olur. Hiçbir kimse hiçbir ibadetle bu seviyeye ulaşamaz, ancak ondan daha fazla yapan müstesna. Hadis'i Şerif (Buhari, Müslim) Gezdiği sokakta bir kere söyleyenin bir milyon günahı bağışlanır, defterine bir milyon sevap yazılır ve kendisi için cennette bir köşk inşa edilir. Hadis'i Şerif (Ahmed İbn'i Hanbel)

"LAİLAHEİLLALLAH" bütün günahları mahveder, mizana konulmaz çünkü onun karşısında bir şey durmaz.1 kere sadakatle söylendiğinde, 4000 büyük günahı defterden sildirir ve 4000 derece yükseltir.

100 kere "ESTAĞFİRULLAH" diyenin 1000 günahı mahvolur. 2 şey helâk edicidir: Sonra ederim diye tevbeyi geciktirmek ve tevbe ederim diye günah işlemek. Doğru olan günah işlediğinde kalpte siyah leke oluşmadan tevbe etmektir. Tevbe çok önemlidir, (Ulema buyurur ki tevbeyi tehir edene tevbe nasib olmaz) günah unutkanlık yapar, kişi günah işlediğinde aklının bir parçası, geri dönmemek üzere gider. İstiğfarların Efendisi "Seyyidü'l İstiğfar'ın" Arapça metni için tıkla!

Günde 100 kere "SÜBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ" diyenin deniz köpüğü kadar günahı olsa bağışlanır. 124.000 sevap yazılır. Bu kelime ALLAH'ın C.C. en sevdiği hamdlerden biridir. Dilde hafif mizanda ağırdır.

"ALLAH'u EKBER" ve "SÜBHANALLAH" yer ile gök arasını doldurur

Günde 100 kere "Lâ Hâvle ve Lâ Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Aziym" diyen kimsenin en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela ve musibet üzerinden kaldırılır. Efendimiz (SAV) bu kelime için cennet hazinelerinden bir definedir buyurmuştur.

Sabah namazına kalkamayan "Kevser" Sûresini okuyup, dua edip yatarsa ALLAH'ın C.C. izniyle kalkar

Şaban ayında bu duayı okuyana bin sene ibadet etmiş sevabı yazılır. Bin senelik günahı da olsa silinir. Kabrinden yüzü ayın ondördü gibi çıkar ve ALLAH C.C. indinde sıddık olarak yazılır. "Lailaheillalahu velâ ne'büdü illa iyyehü mühlisine lehüddine velev kerihel kâfirune"

Bu duayı sabah namazından sonra 3 kere okuyan akşama kadar ve akşam namazından sonra 3 kere okuyan sabaha kadar korunur. Bu duayı bu vakitlerde okuyan, korkmaya tek layık olan yalnız ALLAH'tan C.C. korksun . Başta zalim devlet başkanı , şeytan, cin ve insanların şerrinden, büyü ve efsunlardan hiçbirinden korkmasın ALLAH'ın C.C. izniyle. Zehir verilse tesir etmez ALLAH'ın izniyle:
"Bismillahillezi Lâ Yedurrü meâs mihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hüves semiül âliym"
Arapça metin için tıklayınız!

Rivayete göre cennetin çorak olduğu insanların yaptığı amellerle ve zikirlerle cennetlerini imar ettikleri bildirilmiştir.Faideli zikir
kalp huzuruyla kendini ve bütün fikriyatını ALLAH'a C.C.vererek yani kalbinde ALLAH'tan başkası(dünyalık, çoluk çocuk, eş v.s.) kalmadan yapılan zikirdir.

"Teheccüd" nafile namazlar içinde en kıymetli namazdır. Riya'dan uzaktır. (2 rekatta bir selam olmakla beraber, 2 rekattan 12 rekata kadar kılınabilir)

"Askerde ve cihâd'da kılınan namaz", sivildeki namazdan 2 milyon derece daha faziletlidir, "BEYTULLAH'da/Kabe'de kılınan namaz" , evinde kıldığın namazdan 100.000 kat faziletlidir. Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir.

Akşamla Yatsı arası 6 rekat Evvabin namazı kılana 12 sene ibadet sevabı verilir.(Son iki rekatı Hıfz-ı İman/imanı muhafaza namazıdır.) ALLAH'a dönenlerin namazıdır. Deniz köpüğü kadar günahı olsa afvedilir.

Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan 72 derece faziletlidir. (Cuma günü sarık sarana ALLAH (Celle Celalühü) ve Melekleri Sâlât ederler)

Evlinin namazı bekârın namazından 70 derece'den(bir rivayet 90 derece) daha faziletlidir.

Pazar günü öğle ile ikindi arası 4 rekat nafile namaz kılıp her rekatında Amerener-Rasulü okunursa, kılana yeryüzündeki hristiyanlar adedince sevap verilir.

İki rekât "İşrâk" namazı kılana bir Hac ve bir Umre sevabı vardır. (sabah kerâhât vakti geçtikten sonra 1-2 saat civarında kılınmalı)

Vücutta 300 yada daha fazla mafsal vardır.Bunlar için her gün sadaka verilmelidir. Bu sadakayı veremeyen (sabah kerâhât
vakti geçtikten sonra ile öğlen kerâhat vakti girmeden arası) iki rekat "Kuşluk namazı" kıldı mı bu sadakaları vermiş olur.
(İbadetin efdali az da olsa devamlı olanıdır)

Son nefeste imanı kurtarma duası: "Ya Hayyu Ya Kayyumu, Ya Zel Celâli Ve'l İkrâm, ELLAHÜMME inni es'elüke en tühyiye kalbi bi Nûri ma'rifetike ebeden, Ya ALLAH, Ya ALLAH, Ya ALLAH Celle Celâlüh" Sabah namazının sünnetiyle
Farzı arasında okunacak. Çok önemli bir duadır...

Sabah ve akşam namazının farzında selâm'dan hemen sonra 10 kere "LA İLAHE İLLALLAHU VAHDEHU LA ŞERİKELEH
LEHÜL MÜLKÜ VE LEHÜL HAMDÜ YUHYİ VE YUMİT VE HÜVE HAYYUL LÂ YEMÜT BİYEDİHİL HAYR VE HÜVE ÂLA
KÜLLİ ŞEY-İN KADİR"
günahları tertemiz eder, akşama/sabaha kadar günah yazılmaz
denmektedir.

PEYGAMBER EFENDİMİZE(SAV) SALAT'Ü SELAM VE FAZİLETLERİ:
Muhakkak ALLAH ve Melekleri, Peygamber üzerine salat ederler.Ey iman edenler,sizde ona salavat getirin ve tam bir teslimi-
yetle selam verin.Ahzap/56

1 kere salavat getirene: ALLAH C.C. 10 kere salat eder. (Cebrail A.S. 10 salavat getirir)

"İnsanların bana en yakını bana en çok salavat getirenidir." Hadis'i Şerif(Tirmizi)

"Kişinin cimriliği için yanında anıldığım halde benim üzerime salavat getirmemesi kâfidir." Hadis'i Şerif(Nesei)
"Bana getirilen Salavat sırat köprüsü üzerinde ışıktır."
Hadis'i Şerif

"Cuma günü üzerime 100 kere salat'ü selâm getirenin 80 senelik günahı afvedilir." Hadis'i Şerif
Bir Salavat'ı Şerifenin arapça metni için tıklayınız!


"Adımın geçtiği yerde salavat getirmeyenin burnu sürtülsün." Hadis'i Şerif (Cebrail A.S.bu duaya amin dedi)

En EFDÂL Salâvat'ı Şerifelerden :"ELLAHÜMME sâlli âla seyyidina Muhammedin ve âla âlihi ve sahbihi efdâle
salevatike ve adade mâ'lumatike ve bârik ve sellim"


“Üzerime 100 defa salavat getirene ALLAH C.C. 1000 defa Rahmet nazarıyla bakar” Hadis-i Şerif

“Cuma günü üzerime 100 defa salavat getiren kimse kıyamette öyle bir nur ile gelecek ki, eğer o nur bütün
mahşer halkına taksim edilse hepsine yeterdi”
Hadis-i Şerif

“Üzerime bir günde 1000 defa salavat getiren kimseye Cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez” Hadis-i Şerif

Bir toplulukta oturupta bir kere bir salavat getirmeden kalkanlar leş sofrasından kalkmış gibi olur.

Peygamber Efendimiz'e Salât'u Selâm ALLAH'u Teala'yı Razı ve Hoşnud eder, şeytanı uzaklaştırır, belaları çevirir, sadakadır, Ahiret ve dünya kurtuluşuna vesiledir, Efendimiz'in (Sallallahüaleyhivesellem) Şefaatine vesiledir.

(Bu dökümanı ailenize okutun ve kopyalayıp dağıtın, Dağıttığınız kişi dökümandaki zikirlerden birini tekrar etse ona yazılan
sevap kadar sizede var İNŞAALLAH. Siz ölseniz dahi o kişi zikretmeye devam ettiği sürece amel defteriniz açık kalarak
sevap yazılmaya devam edilir.)